• UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXVIII/245/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/90/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXVIII/246/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Radzyń Podlaski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/210/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/211/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości [POBIERZ]

 

  • UCHWAŁA Nr XXXIV/212/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/93/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [POBIERZ]

 

 

  • UCHWAŁA Nr XIV/94/2019 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne [POBIERZ]