• UCHWAŁA Nr XLI/261/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR XLI/262/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR XXVII/140/12 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR VIII/40/2019 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR XXVII/142/12 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR VIII/41/2019 RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI z dnia 2 kwietnia r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości [POBIERZ]
  • UCHWAŁA  NR XXVII/170/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]
  • UCHWAŁA Nr XX/123/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]
  • UCHWAŁA NR XXIII/138/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/123/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [POBIERZ]