PROGRAMY

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2020 [POBIERZ]
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015 [POBIERZ]
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015 [POBIERZ]
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2013 [POBIERZ]
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski [POBIERZ]
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014 r. [POBIERZ]

 


ZEZWOLENIA na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży [POBIERZ]
 • Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu [POBIERZ]
 • A/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. [POBIERZ]
 • B/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). [POBIERZ]
 • C/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej  18% zawartości alkoholu. [POBIERZ]FORMULARZE I KWESTIONARIUSZE

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [POBIERZ]
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego [POBIERZ]

 


OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów [POBIERZ]
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia [POBIERZ]

 


OPŁATY I PODATKI

DR-1 Deklaracja na podatek rolny [POBIERZ]

DT-1 Deklaracja na podatek od środkówtransportowych [POBIERZ]

DT-1/A Załącznik do deklaracji [POBIERZ]

DL-1 Deklaracja na podatek leśny [POBIERZ]

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego [POBIERZ]

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego [POBIERZ]

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [POBIERZ]

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości [POBIERZ]

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty [POBIERZ]

 

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • Wniosek o wyrażenie zgody na podział nieruchomości [POBIERZ]
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [POBIERZ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [POBIERZ]


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego na etapie opracowania projektu [POBIERZ]
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót [POBIERZ]

 

WNIOSKI O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - postępowanie pełne [POBIERZ]
 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego według postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń [POBIERZ]