PODATKI I OPŁATY  

DL-1 Deklaracja na podatek leśnypdfePUAP

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomościpdfePUAP 

DR-1 Deklaracja na podatek rolnypdfePUAP

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowychpdfePUAP

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnegopdfePUAP 

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomościpdfePUAP  

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnegopdfePUAP 

Zwrot opłaty skarbowej ePUAP 

 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikatypdf   

  
GOSPODARKA ODPADAMI / OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Zgłoszeniedo do ewidencji zbiorników bezodpływowych (Szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków pdf 
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymipdf
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewówpdfePUAP
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięciapdf

 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 • Wniosek o wyrażenie zgody na podział nieruchomościpdf 
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopdf ePUAP 
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegopdf

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego na etapie opracowania projektupdf   
 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robótpdfePUAP   

 ZEZWOLENIA

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedażydoc
 • Wniosek na wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholudoc  
 • A/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwodoc 
 • B/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)doc
 • C/Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych powyżej  18% zawartości alkoholudoc 

FORMULARZE I KWESTIONARIUSZE

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnieniedoc
 • Sprawozdanie z wykonania zadania publicznegodoc  

 WNIOSKI O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA PUBLICZNEGO

 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - postępowanie pełnepdf
 • Wniosek o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego według postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeńpdf

 PROGRAMY

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2020pdf
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015pdf
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2015pdf
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radzyń Podlaski na lata 2009-2013pdf
 • Studium Wartości Kulturowychpdf
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaskipdf
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 2014 r.pdf

Legenda:

pdf- formularz do druku w wersji PDF

ePUAP- formularz dostępny w formie elektronicznej przez platformę ePUAP