ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
W RAMACH WIELOLETNIEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU
"POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"
NA LATA 2024-2028

 
Nazwa zadania: "Posiłek w szkole i w domu"
Kwota dofinansowania: 139 000 zł
Całkowita wartość inwestycji: 173 750 zł
Umowa o dofinansowanie zadania z dnia 20 marca 2024 r.

Zadanie obejmuje udzielenie pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę życia najuboższych mieszkańców i ich dzieci poprzez dożywianie i zapewnienie im posiłku.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
"Budowa drogi gminnej nr 102041L - w Radzyniu Podlaskim".

 
Kwota dofinansowania: 1 486 977,80 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 767 500,00 zł
Okres realizacji zadania: styczeń 2024 – listopad 2024 r.
Umowa o dofinansowanie zadania z dnia 23 stycznia 2024 r.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikami po obu stronach jezdni oraz oświetleniem ulicznym. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz kanał technologiczny.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.


 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
"Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg
w Radzyniu Podlaskim
".
 
Kwota dofinansowania: 8 000 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 10 455 000,00 zł
Okres realizacji zadania: grudzień 2023 – grudzień 2024 r.
Promesa Dofinansowania Inwestycji z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zadanie inwestycyjne skupi się w głównej mierze na poprawie infrastruktury wodociągowej poprzez przebudowę zdegradowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wyszyńskiego. W ramach zadania zostanie  również wykonana przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Warszawskiej oraz budowa kanału technologicznego w ulicach Warszawskiej i Wyszyńskiego. W związku z powyższą przebudową zostanie również odtworzona droga na całej długości prowadzonych robót.  

Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców.


 

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
"Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej
w Radzyniu Podlaskim – ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego
".
 
Kwota dofinansowania: 4 900 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 6 491 665,71 zł
Okres realizacji zadania: grudzień 2023 – grudzień 2025 r.
Promesa Dofinansowania Inwestycji z dnia 8 grudnia 2023 r.

Zakres zadania obejmuje częściową przebudowę dwóch ulic na terenie miasta tj. ul. Warszawskiej i ul. Chomiczewskiego. W ramach przebudowy infrastruktury ul. Warszawskiej przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, wybudowane zostaną kanalizacja  deszczowa i kanał technologiczny oraz odbudowana i zmodernizowana droga wraz z chodnikami. W ramach przebudowy ul. Chomiczewskiego przebudowana zostanie sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz   odbudowana i zmodernizowana droga wraz z chodnikami.

Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L
w Radzyniu Podlaskim
".
 
Kwota dofinansowania: 799 999,99 zł
Całkowita wartość inwestycji: 999 999,99 zł
Okres realizacji zadania: grudzień 2023 – listopad 2024 r.
Umowa o dofinansowanie zadania z dnia 8 listopada 2023 r.
 

Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ogrodzeń posesji i istniejącej drogi wraz z jego połączeniem z istniejącymi chodnikami w ciągu ulic Powstania Styczniowego i Zbulitowskiej.   

Realizacja zadania przyczyni się poprawy warunków ruchu oraz komfortu życia mieszkańców.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

"Remont drogi gminnej nr 102027L - ul. Pomiarowa
w Radzyniu Podlaskim".
 
Kwota dofinansowania: 433 876,32 zł
Całkowita wartość inwestycji: 723 127,21 zł
Okres realizacji zadania: grudzień 2023 – czerwiec 2024 r.
Umowa o dofinansowanie zadania z dnia 26 września 2023 r.
 

Zakres zadania obejmuje położenie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, utwardzenie obustronnych poboczy oraz humusowanie i obsianie trawą istniejących skarp wzdłuż drogi.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Budowa drogi gminnej nr 101961L – ulica Polna w Radzyniu Podlaskim”.
 
Kwota dofinansowania: 2 451 333,87 zł
Całkowita wartość inwestycji: 3 964 066,76 zł
Okres realizacji zadania: maj 2022 – grudzień 2022 r.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi jednojezdniowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych. W obrębie drogi wybudowane będą również chodnik, opaska, zjazdy i progi zwalniające, które zostaną zbudowane z betonowej kostki brukowej. W zakres robót wchodzą również m.in.: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i urządzenie zieleni.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Ulica PolnaPokaż galerie


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej
wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim”.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 4 984 523,64 zł
Okres realizacji zadania: październik 2022 – kwiecień 2024 r.

Zakres zadania obejmuje poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz deszczowej poprzez przebudowę wyeksploatowanych odcinków w/w sieci.
Wymiana infrastruktury podziemnej wiążę się z odbudową drogi w trasie jej przebiegu. W ramach inwestycji zostaną, między innymi, odtworzone nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz chodniki i zjazdy, odbudowane krawężniki i obrzeża.
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.


ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
„Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzyniu Podlaskim”.

Kwota dofinansowania: 5 206 624,60 zł
Całkowita wartość inwestycji: 5 480 657,47 zł
Okres realizacji zadania: maj 2023 – maj 2025 r.

Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch ulic na terenie miasta tj. ul. Armii Krajowej i ul. Żeromskiego. W ramach przebudowy infrastruktury ul. Armii Krajowej przebudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, utworzony nowy wpust kanalizacji deszczowej oraz odbudowana i zmodernizowana droga wraz z chodnikami. W ramach przebudowy ul. Żeromskiego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz zmodernizowana droga wraz z wykonaniem obustronnych chodników.
Realizacja zadania w znacznym stopniu przełoży się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.