Informacje

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Dzień Seniora” przez oferenta: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Kormoran" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Muzeum ŻWMiasto Radzyń Podlaski i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie starań o utworzenie muzeum w byłym areszcie śledczym Gestapo i UB w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 5a. Umowa o partnerstwie, w której określone zostaną zasady współpracy między Miastem Radzyń a TNiK „Libra”, zostanie zawarta w chwili utworzenia Muzeum.

BO 202031 lipca br. minął termin składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Do Urzędu Miasta wpłynęło 12 ofert, które w najbliższym czasie poddane zostaną weryfikacji przez specjalnie powołaną komisję. O wyniku posiedzenia poinformujemy wkrótce.

wystawa wojnaRadzyński Ośrodek Kultury przygotowuje się do uczczenia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji odbędzie się cykl imprez kulturalnych, których głównym celem będzie pokazanie Radzynia Podlaskiego na tle tych najbardziej tragicznych wydarzeń w Polsce.

fotowoltaika01 1Miasto Radzyń Podlaski otrzymało wyróżnienie w konkursie „Gmina na 6” organizowanym przez „Kurier Lubelski” w partnerstwie z Samorządem Województwa Lubelskiego. Jurorzy konkursu docenili nasze miasto za realizację projektu „Słoneczna alternatywa dla Radzynia Podlaskiego”. W tegorocznej edycji Kapituła brała pod uwagę sprawność samorządów w wykorzystaniu środków europejskich.

Palac korpus głównyZarząd Wojewodztwa Lubelskiego wpisał rewitalizację radzyńskiego zespołu pałacowo-parkowego i centrum Radzynia na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla strategii rozwoju województwa lubelskiego.

PUK budynekW dniu 26 lipca 2019r. na wniosek Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim odwołała Sławomira Sałatę z zajmowanego stanowiska ze skutkiem natychmiastowym. Powodem odwołania ze stanowiska Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych jest złamanie przez Sławomira Sałatę warunków umowy menadżerskiej zawartej 26 września 2017 roku.

kaplica cmentarzWidać już postępy w remoncie kaplicy pw. św. Anny. Obudowane zostały schody, odnowiona jest część północnej elewacji. Trwa oczyszczanie pozostałych ścian. Będziemy mogli to widzieć podczas odpustu św. Anny, który - jak co roku - zgromadzi nie tylko mieszkańców Radzynia i ziemi radzyńskiej, ale i wiele osób związanych z Radzyniem więzami rodzinnymi, a dziś rozproszonych po Polsce.