Komunikaty/Ogłoszenia

Spotkanie informacyjno-doradcze PROW LEADER 2014-2020, dotyczące korzystania z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek", odbędzie się 13 września od godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.

Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje, że wnioski o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017 należy składać w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32 (pokój nr 16, III piętro) w terminie od 25 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie miasta Radzyń Podlaski, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendium, formularz wniosku do pobrania znajdują się poniżej:

Informacja o szkolnym stypendium socjalnym na rok szkolny 2016/2017

Wniosek o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego na rok szkolny 2016/2017

Oświadczenie do celów stypendium szkolnego

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne - Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 785).

Informacja o wyniku postępowania w trybie konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 r. "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2006 r. - mieszkanek miasta Radzyń Podlaski". [ZOBACZ]

Protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r zadań w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. [ZOBACZ]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki.

Do pobrania: Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.
Do pobrania: Treść Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 styczna 2015 r w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Informuję, że w dniach od 07 do 09 czerwca 2016 odbywać się będzie na terenie całego kraju ćwiczenie p.k. „ANAKONDA 2016” wraz z epizodem „RENEGADE-SAREX 16/L”.
W związku z powyższym może nastąpić w tych dniach głośne użycie syren alarmowych na terenie miasta w ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2hi 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, po zatwierdzeniu protokołów z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 10 maja 2016 r. i 17 maja 2016 r. podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2016 r. na realizację w 2016 r. zadań  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z poniższym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania. [DO POBRANIA]

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych działalności pożytku publicznego na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [DO POBRANIA]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.

Niniejszym informuję, że w dniu 24 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

urzad miastaBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski informuje mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski.

plakat badania rolneW bieżącym roku na Lubelszczyźnie, jak i w całej Polsce zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Celem prowadzonych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, pogłowia trzody chlewnej, itp. Pozyskane w ten sposób informacje posłużą do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, a także do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej.

W związku z powyższym informujemy mieszkańców miasta o prowadzonych badaniach rolniczych. Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej:

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego ws. używania wyrobów pirotechnicznych Rozporządzenie w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego wydał 17 grudnia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych obowiązuje od 21 grudnia 2015 roku do 31 stycznia 2016 stycznia z wyjątkiem 31 grudnia 2015 roku i 1 stycznia 2016 roku.

Niniejszym informuję, że w dniu 17 grudnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

W związku z powyższym, proszę mieszkańców miasta, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu o godzinie 12.00 (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.