Komunikaty/Ogłoszenia

Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne - Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 785).

Informacja o wyniku postępowania w trybie konkursu ofert na wybór realizatora w 2016 r. "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2006 r. - mieszkanek miasta Radzyń Podlaski". [ZOBACZ]

Protokół oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r zadań w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki. [ZOBACZ]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki.

Do pobrania: Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania.
Do pobrania: Treść Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 16 styczna 2015 r w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Informuję, że w dniach od 07 do 09 czerwca 2016 odbywać się będzie na terenie całego kraju ćwiczenie p.k. „ANAKONDA 2016” wraz z epizodem „RENEGADE-SAREX 16/L”.
W związku z powyższym może nastąpić w tych dniach głośne użycie syren alarmowych na terenie miasta w ramach treningu systemu alarmowania i ostrzegania.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2016 r. (czwartek) o godzinie 12.00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

Na podstawie art. 15 ust. 2hi 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, po zatwierdzeniu protokołów z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 10 maja 2016 r. i 17 maja 2016 r. podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2016 r. na realizację w 2016 r. zadań  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z poniższym załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wzór oferty i ramowy wzór umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania. [DO POBRANIA]

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych działalności pożytku publicznego na realizację w 2016 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. [DO POBRANIA]