ogloszenia radzynBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres od 28 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski – sala konferencyjna (parter) w dniu 19 października 2016 r. i rozpocznie się o godzinie 13:30. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 zł. Wadium w wysokości 300 zł upoważnia do wylicytowania jednej części nieruchomości – stoiska handlowego. W przypadku ubiegania się o wylicytowanie więcej niż jednego stoiska handlowego osoba uczestnicząca w przetargu powinna wpłacić wadium w wysokości po 300 zł za każde stoisko.

Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski lub przelewem na konto Nr 56 8046 0002 2001 0000 0446 0001 w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim, nie później niż do dnia 13 października 2016 r. Za datę wpłaty wadium w razie wątpliwości uważa się datę zaksięgowaną całej kwoty wadium na rachunek bankowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Dowód wniesienia wadium uczestnik przetargu jest zobowiązany przedłożyć komisji przetargowej w czasie otwarcia przetargu.

Osoby, które wygrają przetarg, będą zobowiązane do wpłacenia czynszu dzierżawnego i podpisania umowy dzierżawy, zgodnej ze wzorem zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta, najpóźniej do dnia 21 października 2016 r. do godz. 14:45.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Radzyń Podlaski.
Stoiska handlowe, które były sprzedane podczas przetargu, a na dzierżawę których nie podpisano umowy dzierżawy bez usprawiedliwienia, nie będą sprzedawane osobom krewnym i bliskim w stosunku do osób, które odstąpiły od podpisania umowy i utraciły wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
1) odwołania przetargu,
2) zamknięcia przetargu,
3) unieważnienia przetargu,
4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
z zastrzeżeniem, że uczestnikom, którzy przetarg wygrali, wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu na dane stoisko handlowe lub żaden z uczestników nie zaoferuje postąpienia ponad stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego, przetarg w zakresie tegoż stoiska uzna się za zakończony z wynikiem negatywnym.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski.
Stoiska handlowe, które nie zostaną wydzierżawione w wyniku przetargu będą wydzierżawiane bez przetargu od godz. 8:00 w dniu 24 października 2016 r. w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski – pokój nr 112 (I piętro). Czynsz dzierżawny w tym przypadku będzie ustalony według stawek określonych w niniejszym ogłoszeniu.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o przetargu

Umowa dzierżawy

Regulamin przetargu

Plan organizacji handlu

Zarządzenie burmistrza w sprawie przetargu dzierżawy części nieruchomości