herbZawiadamiam, że w ogłoszeniu z dnia 12 listopada 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zmienia się termin składania uwag do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski, zgodnie z poniższym...

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2019 r.

Link do ogłoszenie (BIP)

 

/-/ Jerzy Rębek