rada grudzienRadni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski i w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Jak wyjaśniał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch, dotychczas obowiązywał program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" przyjęty Uchwałą Rady Ministrów w 2013 r. Tym programem było objętych w Radzyniu 525 osób, w tym 118 to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, 191 - uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i 216 - pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podst. ART. 7 ustawy o pomocy społecznej. W 2018 r. koszt Programu wyniósł 223 440 zł , w tym: 178 752 (80%) to dotacja z budżetu państwa i 44 688 (20%) - środki własne.

Pomocy żywieniowej udzielano w 9 punktach, w tym w 3 przedszkolach i 5 szkołach i 1 – innym punkcie.

Program miał obowiązywać do 2020r. Tymczasem Rada Ministrów 15 października uchwaliła nowy program, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2023.

W 2019 r. na dożywianie zostało przeznaczonych 200 tys. zł, w tym 40 tys. środki własne i pochodzić będzie 160 tys. od wojewody. Programem objęte są dzieci w szkole i osoby korzystające z pomocy społecznej w formie obiadów czy bonów żywnościowych.

Warunkiem uzyskania dotacji od wojewody jest uchwalenie uchwały o podwyższeniu kryteriów dochodowych. Rada Miasta taką uchwałę przyjęła 28 grudnia ub. r.

Uchwała Rady Miasta podwyższa kryterium dochodowe uprawniajace do świadczeń z pomocy społecznej - dotyczących dożywiania. Obecnie wynoszą one: 1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie.