budzet 2019W uchwale budżetowej, przyjętej przez radnych na sesji Rady Miasta 28 grudnia, znalazł się szereg inwestycji, które zostaną zrealizowane w 2019 roku. Na inwestycje zaplanowano ogółem 7 443 996,43 zł, w tym na zadania wieloletnie, kontynuowane w bieżącym roku - 3 517 899,43, a na na nowe, jednoroczne - 3 926 097 zł.

Najważniejsze inwestycje planowane na bieżący rok to:

1. Modernizacja infrastrury oświetlenia ulic na terenie miasta RP – wymiana oświetlenia sodowego na ledowe. Koszt 2 937 812 zł. Pieniądze będą pochodziły z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłacanej do 2019 roku z oszczędnosci, jakie sa przewidziane po zamontowaniu energooszczędnego oświetlenia ledowego.

2. Dokończenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 (realizacja w latach 2016-19). Koszt całości to 3 059 899,43 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 730 200,00 zł.

3. Inwestycje drogowe na rok 2019 to:

- budowa ul. Polnej (100 tys. zł) – realizacja w latach 2019-2021

- budowa ciągu pieszego Zabielska-Wisznicka (25 tys. zł) – realizacja w 2019 r.,

- modernizacja drogi gminnej - utwardzenie ul. Kamińskiego i ul. Jarmuła (50 tys. zł) – realizacja w 2019 r.

Łącznie na inwestycje drogowe w 2019 r. przeznaczonych zostało 175 tys. zł.

4. Inwestycje związane z zespołem pałacowo-parkowym:

- remont wieży bramnej we wschodnim skrzydle Pałacu Potockich – 665 tys. zł, w tym 400 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- rewaloryzacja Oranżerii w zespole pałacowo-oarkowym 70 tys. zł

- projekt przebudowy dziedzińca pałacowego – 95 tys. zł

W związku z nieprzyznaniem dotacji na rewitalizację centrum Radzynia, w tym modernizację Pałacu Potockich, zadanie pod nazwą "Rokoko na Nowo" zostało przełożone na lata następne. Do czasu wyjaśnienia przyczyn odrzucenia wniosku na dofinansowanie i podjęcia kolejnych prób pozyskania środków na Pałac i park, miasto nie ma szans we własnym zakresie przeprowadzić gruntownej renowacji zabytkowego pałacu.

5. Budowa skateparku i siłowni plenerowych – 263 tys. zł, z czego 179 771,00 zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

6. Inne inwestycje:

- wykup gruntów i nieruchomości - 50 tys. zł

- zakup sprzetu komputerowego I oprogramowania dla UM - 30 tys. zł

- w ramach Budżetu Obywatelskiego 100 tys. zł na modernizację budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Radzyńskiego Sportowego Centrum Taekwondo.