herbNa podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), oraz uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski nr XXXIV/187/09 z dnia 28 maja 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski uchwalonego uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim z dnia 29 czerwca 2000 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski w granicach administracyjnych Miasta Radzyń Podlaski, w dniach 27 listopada 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. 102, w godz. 7.30 –15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, sala konferencyjna.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2019 r.

Załączniki do obwieszczenia

 

/-/ Jerzy Rębek