dsc 0006W dniu 5. września 2018 r., na stronie portalu internetowego www.iledzisiaj.pl zostało opublikowane pismo, informujące o negatywnej ocenie wniosku Miasta Radzyń Podlaski. Pismo to jest opatrzone pieczęcią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z adnotacją „Wysłano”. Oznacza to, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego naruszyli przepis art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przepis ten stanowi, że do czasu rozstrzygnięcia konkursu nie podlegają udostępnieniudokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane w związku z oceną wniosków.Konkurs, w ramach którego wniosek złożyło Miasto Radzyń Podlaski, ma zakończyć się wstyczniu 2019 roku.

Oznacza to, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ujawniając pismo o negatywnej ocenie projektu Miasta, w sposób oczywisty naruszył przepisy ustawy. Wszystko wskazuje na to, że naruszenie to było świadome i nakierowane na uzyskanie korzyści politycznych w związku z kampanią wyborczą.

Zgodnie z art. 53 ustawy wnioskodawcy, których projekty zostały negatywnie ocenione, mają prawo złożyć tzw. protest. Przepisy ustawy obligują do tego, by proces rozpatrywania protestu był bezstronny i rzetelny.

Protest ten będzie rozpatrywany przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Wypowiedź Pana Marszałka Sławomira Sosnowskiego, że „Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest kolejny sąd i radzę panu burmistrzowi po raz kolejny to zrobić” sugeruje, że Pan Marszałek już przesądził o tym – naruszając ustawę - że nie dojdzie do pozytywnego rozstrzygnięcia protestu. Ponieważ protest Miasta będą rozpatrywali pracownicy podlegli – pośrednio lub bezpośrednio – Marszałkowi Województwa, będącego czynnym politykiem partii mającej przewagę w koalicji rządzącej w Sejmiku Województwa, wypowiedź Pana Marszałka można traktować jako sygnał, skierowany do swoich pracowników – by dokonali negatywnego rozpatrzenia protestu.

Wypowiedź Pana Marszałka wskazuje, że nawet nie rozpatruje on możliwości tego, że Miasto wykaże w treści protestu błędy w sposobie oceny projektu Miasta. Tymczasem, o ile Pan Marszałek zarzucił Miastu, że dokonało błędnej poprawy wniosku, to zataił przed opinią publiczną, w jaki sposób jego pracownicy wezwali Miasto do złożenia poprawy.

Miasto przygotuje protest i przedstawi liczne błędy w sposobie oceny swojego projektu.

W kontekście stanowiska, które wyraziłem, chcę oficjalnie poinformować Państwa, że mam zamiar złożyć zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Sławomira Sosnowskiego oraz bliżej nieustaloną osobę będącą pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zgodnie z art. 231 KK, polegającego na przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w zakresie, w jakim infrmacje dotyczące oceny formalnej złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rokoko na Nowo - rewitalizacja centrum Radzynia Podlasokiego” zostały ujawnione osobom postronnym.

Wystąpię również z prywatnym aktem oskarżenia wobec Sławomira Sosnowskiego, marszałka Województwa Lubelskiego, ze względu na to, że naruszone zostały moje dobra osobiste i przypisany mi został brak profesjonalizmu i nieudolność w sporządzaniu projektów. Nie zgadzam się z takim traktowaniem i taki prywatny akt również wpłynie do prokuratury.

DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0009
DSC_0014
DSC_0020
DSC_0022
DSC_0025
DSC_0031