herbZapowiadane pod koniec lipca projekty dofinansowane ze środków EFS wchodzą w fazę realizacji. W związku z faktem ostatecznej akceptacji i podpisania wszystkich już umów na projekty społeczne chcemy przybliżyć naszym mieszkańcom te działania. Projekty obejmą bardzo szeroko społeczność miasta: zarówno dzieci i młodzież, dorosłych w niełatwej sytuacji jak też seniorów.

Zapowiadany projekt „Akcja? Aktywizacja!” – jak mówiliśmy – skierowany jest do osób, które stały się bierne na rynku pracy a jego zadaniem jest wsparcie ich w zdobyciu kwalifikacji, które pozwolą na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przeznaczone jest dla osób z terenów miasta podlegających rewitalizacji. Na początku wykwalifikowani doradcy przygotują dla każdego zakwalifikowanego uczestnika tzw. Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z zajęć z psychologiem a po nich udział w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Te dwa etapy mają pomóc w stawianiu czoła wyzwaniom ubiegania się o nowe miejsce pracy ale też zidentyfikowanie predyspozycji zawodowych danej osoby. Następnym krokiem są spotkania z doradcami zawodowymi, którzy pomogą wybrać odpowiedni profil szkolenia danej osoby. Uczestnicy w dalszym etapie będą szkoleni w wybranym zawodzie, zdobyte kwalifikacje będą potwierdzane odpowiednimi dyplomami a następnie każdy uczestnik będzie odbywał półroczny, płatny staż. Wszystkie etapy udziału w projekcie są dla uczestników zupełnie bezpłatne a uczestnicy będą otrzymywali stypendium. Również pracodawcy zatrudniający pracowników na staże będą mieli z tego korzyści, gdyż wynagrodzenie pracownika za staż pokrywane będzie w całości ze środków EFS. Nabór osób do udziału w projekcie rozpoczynamy we wrześniu. Cały projekt opiewa na kwotę 1 812 775,87 zł z czego 1 540 859,48 zł to kwota dofinansowania z EFS.

„Świetlica na miarę XXI wieku” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Jego celem jest utworzenie świetlicy środowiskowej. Projekt podzielono na zadania: Pierwsze zadanie zatytułowano: „Zaopiekuj się mną” – w ramach zadania udzielone zostanie uczestnikom wsparcie opiekuńczo-wychowawcze. Zadanie drugie – „Zmotywuj mnie” to wsparcie psychologiczne, rozmowa z kuratorem, terapia zajęciowa, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych. Zadanie trzecie to „Naucz mnie” – w ramach niego przeprowadzony zostanie podstawowy kurs komputerowy dla dzieci, kurs ECDL dla młodzieży; ale także zajęcia plastyczno-artystyczne i zajęcia teatralno-aktorskie. Ostatnie zadanie „Wychowaj mnie” to zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjne, kulturowe, zyskująca na popularności arteterapia, zajęcia z savoir-vivre a także niezwykle ważne wychowanie patriotyczne i duchowe. Zajęcia organizowane będą naprzemiennie, w zależności od dnia tygodnia.

Świetlica będzie funkcjonować przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Boh. Powstania Styczniowego. Nabór uczestników również przeprowadzony zostanie we wrześniu.
Projekt opiewa na kwotę 997 112,50 zł z czego 847 545,62 zł to środki unijne.

Skierowany do seniorów z naszego miasta projekt „Czas dla seniorów” ma na celu wsparcie osób powyżej 60-go roku życia. Projekt zakłada utworzenie Klubu Seniora, który będzie miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze. Klub będzie dawał możliwości udziału w następujących rodzajach zajęć:
- Zajęcia z zakresu kultury fizycznej, prowadzone przez instruktora: gimnastyka, pilates, fitness, zumba; nordic walking; zajęcia z samoobrony; basen.
- Zajęcia rozwijające zainteresowania: rękodzieło - m. in. wizaż, tkactwo artystyczne, biżuteria, decoupage, garncarstwo, stolarstwo, metaloplastyka, rękodzieło okolicznościowe, itp.; zajęcia artystyczne: warsztaty teatralne, literacko-poetyckie, malarskie; warsztaty wokalne; koła zainteresowań.
- Poradnictwo psychologiczne.
- Zajęcia prozdrowotne obejmujące między innymi edukację zdrowotną i profilaktyczną, w tym: biblioterapię, filmoterapię, muzykoterapię, itp.
- Zajęcia edukacyjne: szkolenia komputerowe; zajęcia historyczno-edukacyjne.
- Zajęcia kulturalne oraz zwiększające aktywność seniorów w społeczności lokalnej. W ramach tych zajęć planuje się organizację imprez okolicznościowych w każdym roku trwania projektu tj.: Dzień Babci i Dziadka, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Wigilia. Planuje się też: jednodniową wizytę studyjną do Kazimierza Dolnego/Lublina/Kozłówki (spotkanie z artystami ludowymi oraz sztuką ludową; wyjazd do teatru i muzeum oraz wyjazd do kina i groty solnej.
Projekt obliczono na 980 250,00 zł z czego dotacja stanowi 833 212,50 zł.

Wszystkie projekty będą trwały około dwa lata. Ważne jest, co podkreślaliśmy już wcześniej, że Miasto ma w nie wkład jedynie niefinansowy, tzn. poprzez udostępnianie pomieszczeń.