herbDo Urzędu Miasta 6 września br. wpłynął wniosek od organizatorów zgromadzenia publicznego w trybie uproszczonym (taki tryb obowiązuje wówczas, gdy zgromadzenie nie narusza i nie zakłóca organizacji ruchu drogowego, nie przewiduje przemarszów i zmiany miejsca). Wniosek został złożony poprawnie, nie zawierał błędów formalnych. Nie było podstaw do wydania decyzji odmownej.

We wniosku nie było szczegółowych informacji o planowanych działaniach. Podano tylko temat ogólny: „Zgromadzenie będzie miało charakter pokojowy, organizowane jest w sprawie społecznej, jaką jest przypominanie o bezwzględnym prawie do życia dla każdego człowieka” - napisali organizatorzy. Prosili również o obecność patrolu policji w czasie trwania zgromadzenia na wypadek agresywnego zachowania osób postronnych - „przeciwników prawdy, wolności i demokracji”.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie z Ustawą o zgromadzeniach publicznych 6 września przekazało wniosek do Komendy Powiatowej Policji wraz ze stosownym pismem.

Policja przyjmując pismo zobowiązała się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w zgromadzeniu.

Za treści publikowane podczas zgromadzenia odpowiada wyłącznie organizator.