klub seniora5 września br. w budynku dawnej szkoły Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Armii Krajowej odbyło się spotkanie Senioralnego Zespołu Doradczo-Inicjatywnego. Stało się tak dlatego, że w budynku tym mieścić się będzie Klub Seniora, który ma powstać w ramach projektu „Czas seniorów” a zagadnienie to było głównym tematem zebrania.

W spotkaniu uczestniczył Tomasz Stephan, Zastępca Burmistrza Miasta wraz z Piotrem Próchniewiczem, podinspektorem Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, który zajmuje się m.in. tym projektem z ramienia urzędu.

Członkowie Zespołu Doradczego zadawali szereg pytań w imieniu seniorów zaniepokojonych doniesieniami, jakoby projekt, realizowany w partnerstwie z prywatną spółką, mógł nie spełnić ich oczekiwań. Pytano, czy wyposażenie, które w ramach projektu zostanie zakupione do klubu, po zakończeniu działania będzie własnością spółki, czy też pozostanie w posiadaniu Miasta. Zastępca Burmistrza zapewnił, że wszelkie wyposażenie bezpośrednio związane z klubem, np. sprzęt nagłaśniający, serwis kawowy, itp. musi pozostać w klubie – zarówno na czas trwania, później na okres tzw. trwałości projektu (24 miesiące od zakończenia projektu) jak i po upływie tego czasu. Celem projektu jest utworzenie klubu i pozostanie on z całym wyposażeniem do dyspozycji seniorów.

Inną przedstawioną obawą środowiska było, że nie będą oni mieli wpływu na prowadzących zajęcia oraz że w klubie zatrudnieni będą instruktorzy z Lublina, którzy po zakończeniu okresu finansowania nie będą skłonni dalej świadczyć swoich usług z racji odległości. Tutaj również zapewniono, że partner od początku zgłaszał, iż nawet instruktorzy zatrudniani bezpośrednio przez spółkę, to mają być osoby z Radzynia lub okolic tak, aby możliwie najbardziej ułatwić kontynuację działania klubu.
W kolejnej części zebrania Tomasz Stephan wraz z pracownikiem przedstawili zasady rekrutacji oraz plan funkcjonowania klubu, który już w listopadzie zacznie działalność. Przedstawiono przewidziane bloki tematyczne zajęć, tzn.: zajęcia z zakresu kultury fizycznej, rozwijające zainteresowania (m.in. rękodzieło, zajęcia artystyczne, itp.), poradnictwo psychologiczne, edukacyjne zajęcia prozdrowotne, zajęcia edukacyjne, zajęcia kulturalne.

Pod koniec spotkania rozmawiano o rekrutacji uczestników klubu. Zastępca Burmistrza zaznaczył, że nie wyobraża sobie tego procesu bez udziału organizacji zrzeszających seniorów, które reprezentują członkowie Zespołu. To członkowie tych organizacji najlepiej znają środowisko senioralne i wskażą, kto w pierwszej kolejności powinien uzyskać wsparcie i wziąć udział w projekcie. Przedstawiono zasady rekrutacji oraz zaprezentowano dokumenty, które będą wypełniane w tym procesie.

Zebranie zakończono wolnymi wnioskami, zgromadzeni wyrazili swoje zadowolenie z poczynionego pierwszego kroku w kierunku utworzenia szczególnego miejsca, gdzie seniorzy będą mogli się gromadzić, spędzać ze sobą czas i w ten sposób integrować środowisko seniorów oraz aktywizować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.