um ugNa nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 8 sierpnia radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Podjęcie uchwały było konieczne w związku z tym, że od 8.08.2018 roku wchodzą w życie zmiany zapisu art. 12.3 Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Obecnie Ustawa nakłada na radę Gminy obowiązek ustalenie liczby zezwoleń, a nie jak dotychczas punktów sprzedaży napojów alkoholowych, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu. W związku z tym napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo, a także zezwolenia jednorazowe będą musiały być uwzględnione w projektowanych limitach.

Nie zmieniły się zasady usytuowania miejsc sprzedaży ani liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,jak i w miejscu sprzedaży.

10 stycznia 2018 r. została uchwalona Ustawa o zmianie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2016 r. poz.487 z późn. zm.) Znowelizowana ustawa weszła w życie 9 marca 2018 r. i nałożyła na gminy obowiązek podjęcia nowych uchwał w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie powyższej nowelizacji.

Zgodnie z podjętą uchwałą, maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży określono na 40, a do spożycia w miejscu sprzedaży – na 25.

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu – to 20 poza miejscem sprzedaży i 10 w miejscu sprzedaży.

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 20, a w miejscu sprzedaży – 10 zezwoleń.

W uchwale znalazł się również paragraf ustalający zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Nie mogą być one usytuowane bliżej niż 100 m od: obiektów kultu religijnego, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych oraz szpitali.

Dotychczas liczba zezwoleń na sprzedaż przedstawiała się następująco:

1/ liczba zezwoleń na sprzedaż nap alkohol przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – 29 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% alkoholu – 19 zezwoleń

2/ liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży: o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – 21, o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa – 5 zezwoleń, o zawartości powyżej 18% alkoholu – 7 zezwoleń.