solaryW ostatnim dniu kwietnia wójtowie gmin uczestniczących w projekcie „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim – instalacje solarne” otrzymali pismo Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski zawierające zestawienie wydatków poniesionych przez Miasto Radzyń Podlaski po odstąpieniu od umowy z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym RAPID Spółka z o.o. . Taki był wniosek po spotkaniu uczestników projektu, które odbyło się w Urzędzie Miasta 11 kwietnia br.

Miasto jako Lider projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim” dotychczas pokryło z budżetu miasta koszty w wysokości łącznej 1 287 777,49 zł. Na konto Miasta TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie przekazało w ramach udzielonej gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania umowy (zawartej z PPHU RAPID Spółka z o.o.) kwotę 339 220,00 zł oraz zasądzone odsetki w kwocie 60 762,20 zł i zwrot kosztów w kwocie 11 601,00 zł – łącznie 411 583,20 zł.

Wszyscy Partnerzy projektu, będący stronami umowy partnerskiej z dnia 3 września 2013 r., powinni partycypować w poniesionych kosztach:

1/ solidarnie w zakresie kwoty 44 935,34 zł (koszty związane z postępowaniami sądowymi)

2/ proporcjonalnie do liczby instalacji solarnych wykonanych na terenie Gmin Partnerów przed odstąpieniem od umowy; łączna ich wartość to kwota 1 232 842,15 zł, pomniejszona o 411 583,20 zł wypłacone Miastu przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czyli 821 258,95 zł.

Uwzględniając powyższe, poniesione przez Lidera koszty powinny być zrefundowane:

1/ w zakresie kwoty 44 935,34 zł przez każdego z Partnerów w wysokości 5 616,92 zł;

2/ w zakresie kwoty 821 258,95 zł zgodnie z poniższym:

Gmina Borki (18 instalacji) – 46 929,08 zł,

Gmina Czemierniki (26 instalacji) – 67 786,45 zł,

Gmina Kąkolewnica (21 instalacji) – 54 750,60 zł,

Gmina Komarówka Podlaska (13 instalacji) – 33 893,23 zł,

Miasto Radzyń Podlaski (67 instalacji) – 174 680,47 zł,

Gmina Radzyń Podlaski (81 instalacji) – 211 180,87 zł,

Gmina Ulan-Majorat (69 instalacji) – 179 894,82 zł,

Gmina Wohyń (20 instalacji) – 52 143,43 zł.

Wójtowie Gmin Partnerskich poproszeni zostali o zajęcie stanowiska na piśmie i przesłanie do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski do dnia 18 maja 2018 r.