Komunikaty/Ogłoszenia

min aqua mis2015Informujemy, że nastąpiła zmiana opłat za korzystanie z pływalni miejskiej "Aqua-Miś", która obowiązuje od 7 stycznia 2019 r.

podatekInformujemy, że w 2019 r. w odniesieniu do podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych obowiązują następujące uchwały:

urzad miastaUrząd Miasta Radzyń Podlaski przypomina właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania chodników bezpośrednio przylegających do ich posesji oraz dbania o to, by nie było nawisów śnieżnych i sopli zwisających z dachów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia przechodniów. Niedopuszczalne jest wysypywanie sprzątanego śniegu z chodników na jezdnię.Temat  poruszono na spotkaniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada.

herbRuszyła rekrutacja chętnych do uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora. Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Miasta ul. Warszawska 32 pokój nr 15 na 3. piętrze. Osoba odpowiedzialna i informacje - Piotr Próchniewicz tel. 500 063 108. Klub będzie się mieścił w budynku dawnej szkoły zawodowej przy ul. Armii Krajowej. Zajęcia rozpoczną się w grudniu. Obecnie prowadzony jest tam remont, którego zakończenie przewidywane jest na koniec listopada.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konkurs ofert na realizatora "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2008 r. - mieszkanek Miasta Radzyń Podlaski" w 2018 roku.

morawieckiPremier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki odwiedzi Radzyń w sobotę 6. października. Spotkanie z mieszkańcami odbędzie się na placu Wolności. Początek o godzinie 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Światowy Dzień Seniora - spotkanie członków" przez oferenta: Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

premier morawieckiPremier Mateusz Morawiecki i Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek zaprasza wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego na pierwsze ogólnopolskie święto "Wdzięczni Polskiej Wsi". Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 23 września 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Początek o godzinie 12.00.

azbestW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi terminu rozpoczęcia prac usuwania odpadów azbestowych w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, termin rozpoczęcia prac planowany jest po 17 września 2018 r.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalną rezerwację na okres od 29 października 2018 r. do 2 listopada 2018 r. części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.

herbProjekt „Ja też chodzę do przedszkola” jest realizowany przez Miasto Radzyń Podlaski dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta Radzyń Podlaski miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa pn. Wspieranie inicjatyw z zakresu turystyki i sportu, przez oferenta: Radzyński Klub Karate Kyokushin "RAPTOR", na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

herbBurmistrz Miasta Radzyń Podlaski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na okazjonalne wydzierżawienie na okres od 21 lipca do 26 lipca 2018 r. części nieruchomości położonej przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, pod lokalizację stoisk handlowych.

azbestInformujemy, że pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Radzyń Podlaski została zawarta umowa o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. W związku z powyższym, w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2018 r.

herbRodzice i opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radzyń Podlaski, którym przyznano pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 proszeni są o złożenie oświadczeń o sytuacji materialnej rodziny. Oświadczenia można pobrać i należy składać w pokoju 306 (III piętro) w Urzędzie Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 do dnia 18.05.2018 r.