Komunikaty/Ogłoszenia

PUK pogotowiePrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim informuje o wprowadzeniu dla mieszkańców miasta nowej oferty usług pełnionych w formie całodobowego pogotowia elektrycznego i hydrauliczno - kanalizacyjnego. Oferta ma na celu zapobiec powstaniu szkód na życiu i mieniu, natomiast ich zakres obejmuje doraźne usunięcia przyczyn awarii, np. usunięcie przyczyn zwarcia instalacji elektrycznej, udrożnienie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej czy usunięcie przecieku wewnętrznej instalacji wodociągowej. Usługa jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

herbInformujemy, że Urząd Miasta Radzyń Podlaski w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynny. Wydział Spraw Obywatelskich i USC będzie pełnił dyżur do załatwiania pilnych spraw. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączniku.

logo LGD ZapiecekLokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.

Szczegóły na stronie Zapiecka.

pszok 02Prezes PUK Jarosław Ejsmont przypomina zasady oddawania rzeczy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (ul. Kocka 25). Apeluje do mieszkańców m.in. o oddawanie potłuczonego szkła w oddzielnych workach oraz niezdemontowanych tzw. "elektrośmieci" - urządzeń AGD.

urzad miasta

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Nabór wniosków rozpoczyna się od 14.12.2021 r. i potrwa do 07.01.2022 r. do godziny 11:00. Więcej szczegółów w OGŁOSZENIU.

min syrenyInformuję, że w dniu 16 grudnia 2021 (czwartek) o godzinie 12:00 przeprowadzony zostanie w Mieście Radzyń Podlaski trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

MAMMOBUSNFZ Lublin informuje, że jutro tj. 25 listopada br. przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ul. Wisznickiej w Radzyniu Podlaski w godzinach 9:00 - 17:00 będzie można przeprowadzić bezpłatne badania w ramach programu profilaktyki raka piersi. Badanie będzie prowadzone w mammobusie i skorzystać z niej mogą kobiety w wieku od 50 do 69 lat, niezależnie od miejsca zamieszkania.

sposób beata mOd 15 listopada obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pełni Beata Sposób, która zastąpiła Agnieszkę Włoszek na czas jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Beata Sposób, absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania na KUL, od 2017 r. pracuje w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta jako księgowa.

herbNa podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/71/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych miasta zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski dla obszaru w granicach administracyjnych miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 listopada 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta, pok. 120, w godz. 7:30 - 15:30.

seniorzymW przypadającym 14 listopada Międzynarodowym Dniu Seniora składam wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia długich lat życia w zdrowiu, pogodzie ducha, w otoczeniu bliskich, serdecznych ludzi. Życzę, abyście się Państwo w swych środowiskach - rodziny, przyjaciół, społeczmności naszego miasta czuli się ważni i potrzebbni, abyście mieli wiele okazji do dzielenia się z młodszymi pokoleniami swą wiedzą i mądrością życiową. Przy okazji pragnę podziękować za wkład, jaki wnieśliście w rozwój naszego miasta i jaki wnosicie obbecnie w jego życie społeczne, kulturalne i intelektualne. 

herb

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035, informujemy o otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego.

Konsultowany dokument wyznacza ramy współpracy gmin i powiatu radzyńskiego w zakresie kierunków rozwoju ponadlokalnego oraz stanowi podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym z Funduszy Europejskich.

badanie kontrolne NSP 2021Główny Urząd Statystyczny od 12 do 24 listopada 2021 r. będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

herbUrząd Miasta w Radzyniu Podlaskim informuje, że ze względu na konieczność wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, w dniu 5 listopada 2021 r. będą prowadzone prace modernizacyjne systemu Rejestru Dowodów Osobistych. W związku z powyższym w tym dniu nie będzie możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, zaś odbiór gotowych dokumentów będzie możliwy jedynie w godzinach od 7:30 - 11:00.
Wnioski o dowód osobisty według obecnego wzoru dokumentu, można składać do dnia 4 listopada 2021 roku do godziny 15:30.

parkometr

W związku ze zmianą Uchwały nr XXXI/196/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie i sposobu ich pobierania informujemy, że opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania będzie wynosiła 100 zł.

herbNa podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Radzyń Podlaski Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski zarządził konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035.

życzeniaChoć Światowy Dzień Zdrowia oraz Dzień Pracownika Służby Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to polscy pracownicy Służby Zdrowia świętują również w liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona lekarzy, które przypada 18 października.