Urząd

Status pod względem zgodności z ustawą

Urząd Miasta Radzyń Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu Miasta Radzyń Podlaski: www.radzyn-podl.pl.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Brak audiodeskrypcji oraz napisów dla materiałów video/multimedialnych opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne.
4. Pojawią się błędy w semantyce html.

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby treści umieszczane na stronie były dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. zmiany wersji kontrastowej,
2. możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
3. widoczny fokus.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp przewinięcie strony w górę
PgDn - przewinięcie strony w dół
Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home - przejście na górę strony
End - przejście na dół strony

Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Jeżowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 351 24 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna budynku Urzędu Miasta Radzyń Podlaski
Miejsca parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych oznaczone znakiem pionowym i poziomym: parking przed wejściem głównym do budynku: 1 miejsce parkingowe, parking przy wejściu bocznym od strony sklepu Gama: 1 miejsce parkingowe.
Wejście główne do budynku wyposażone jest w podjazd architektoniczny umożliwiający osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do holu urzędu oraz do wydziału spraw obywatelskich (urząd stanu cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste). Nie ma możliwości wjazdu na kolejne piętra budynku. W holu znajduje się telefon, który umożliwia skontaktowanie się z sekretariatem urzędu w celu wezwania odpowiedniego pracownika. Wejście boczne z poziomu terenu umożliwia dostęp do kasy urzędu, sali konferencyjnej oraz łazienki przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje dodatkowe

Tłumacz języka migowego

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed dniem załatwiania sprawy w urzędzie (z wyłączeniem spraw nagłych). Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem osoby słyszącej pod nr telefonu 83 351 24 60 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, która ma być załatwiana w urzędzie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Zarządzeniem nr 80 z dnia 6 listopada 2020 r. postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035”.

Konsultacje prowadzone będą na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm).

Konsultacje swoim zasięgiem terytorialnym obejmować będą obszar Miasta Radzyń Podlaski, a do udziału w konsultacjach uprawnieni będą wszyscy jego mieszkańcy. 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 6 listopada 2020r r. do dnia  27 listopada 2020 r.  w formie zbierania uwag zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia:

– wysłanych pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Radzyń Podlaski ul. Warszawska 32 21-300 Radzyń Podlaski

lub

– drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dopiskiem „konsultacje elektromobilność”.

  • Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2020-2035pdf
  • Formularz uwagpdf

Uwagi wniesione po terminie nie będą uwzględniane.

WAŻNE! KORONAWIRUS:

Wsparcie dla podatników w związku z koronawirusem

- Aktualne informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

- Uzupełnienie wypowiedzi burmistrza w sprawie koronawirusa

- Wystąpienie burmistrza miasta w sprawie koronawirusa

- Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ NA TEMAT ZWALCZANIA I ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA?

Drodzy Mieszkańcy Miasta Radzyń Podlaski!

Zasady zachowania się osób, które powracają z zagranicy, które miały lub mogły mieć kontakt z osobą zakażoną:
Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

Na podstawie danych dotyczących oceny ryzyka opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego, Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji (departament Oise w Regionie Hauts-de-France, region Ile-de France, departament Górna Sabaudia w regionie Owernia-Rodan-Alpy, departament Morbihan w regionie Bretania), Niemiec (Nadrenia Północna-Westfalia) i Japonii.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w krajach, gdzie wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem i zauważyłeś u siebie te objawy, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeżeli wróciłeś z terenów, gdzie występuje duża ilość zachorowań i czujesz się dobrze (nie występują żadne z w/w objawów), prowadź u siebie samoobserwację stanu zdrowia przez okres 14 dni od czasu powrotu (w tym codziennego – rano i wieczorem pomiaru temperatury). Jeżeli w trakcie samoobserwacji pojawią się objawy takie jak gorączka 38 stopni C i powyżej, kaszel, duszność należy bezzwłocznie zgłosić się do oddziału zakaźnego lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, lub telefonicznie uzyskać poradę u lekarza rodzinnego, lub wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego.

Osoby z objawami (podejrzenia zakażenia koronawirusem) nigdy nie powinni zgłaszać się do lekarza rodzinnego ani do SOR-u!

Na chwile obecną, nie są podejmowane działania typu: prowadzenie badań w kierunku zakażenia koronawirusem u osób nie wykazujących objawów zakażenia (zdrowych), czy prowadzenie kwarantanny osób powracających z regionów Włoch, Niemiec, itp.

Numery telefonów kontaktowych dla Mieszkańców Miasta Radzyń Podlaski:
Sanepid w Radzyniu Podlaskim telefony: 83-352-74-16 lub 83-352-74-17; całodobowy dyżur w Sanepidzie pod numerem 668-838-347
Oddział zakaźny szpitala w Łukowie numer telefonu 25-798-20-00 wewnętrzny 291 lub 292.

Zalecenia do realizacji dla mieszkańców w życiu codziennym:
• bezwzględnie przestrzegać zasad higieny (myć ręce ciepłą wodą z użyciem mydła zwłaszcza po każdym powrocie do domu, przed każdym posiłkiem, itp., należy zmieniać ubranie po powrocie do domu);
• zachowywać odległość 1 metra od osób które kaszlą lub kichają;
• minimum raz dziennie myć klawiaturę telefonu z użyciem preparatu na bazie alkoholu.
• unikać przebywania w miejscach gdzie występują większe zbiorowiska ludzi;
• nie opuszczać miejsca zamieszkania bez zaistnienia naprawdę poważnych przyczyn;
• zachować zdrowy rozsądek podczas dokonywania zakupów w sklepach
• sprawy w instytucjach publicznych (w tym w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski) załatwiać głównie z wykorzystaniem łączności telefonicznej i poprzez e-mail; sprawy które nie są pilne do załatwienia w bieżącym okresie odłożyć do realizacji na później. Wszystkie instytucje publiczne w tym Urząd Miasta Radzyń Podlaski wskazują swoje dane kontaktowe na stronach internetowych instytucji. Sekretariat Urzędu Miasta Radzyń Podlaski tel. 83-351-24-60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• czas zamknięcia szkół i sprawowania przez rodziców opieki nad dziećmi do lat 8 wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. spędzać go w domu, nie wyjeżdżać w sprawach mało ważnych do innych miast i miejscowości, nie traktować tego czasu na wypoczynek, a jako czas przeznaczony na rodzaj domowej kwarantanny, pozyskiwać z mediów informacje o rozwoju sytuacji epidemiologicznej i bezwzględnie stosować się do nakazów przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, Inspektorów Sanitarnych, realizować polecenia przekazywane przez Wojewodów oraz władze samorządowe. Szczególna prośba do osób młodych by nie organizowały wyjść grupowych oraz spotkań w miejscach zwyczajowo do tego przeznaczonych.
• udzielać sobie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, zwłaszcza w odniesieniu do osób w podeszłym wieku, samotnych i chorych.
• wskazana jest tzw. codzienna samoobserwacja stanu zdrowia własnego, domowników a zwłaszcza dzieci.

W przypadku skierowania przez Sanepid osób do kwarantanny domowej bezwzględnie przestrzegać zakazu opuszczania przez taką osobę miejsca zamieszkania. Osoba taka musi bezwzględnie być obecna w domu i poddawać się czynnościom kontrolnym jakie w stosunku do niej będzie realizować policja. Niedopełnienie powyższego nakazu może skutkować wysoką karą pieniężną.

Drodzy Państwo powyższe zalecenia zostały wprowadzone w trosce o zdrowie Nas Wszystkich i nie powinny być traktowane jako jakiekolwiek ograniczenia praw czy wolności osobistych. Ich skrupulatne przestrzeganie na pewno przyczyni się do poprawy sytuacji epidemiologicznej i utrudni rozprzestrzenianie się śmiercionośnego wirusa. Dlatego raz jeszcze apeluję by powyższe zagadnienia potraktować poważnie. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski na której pod linkiem „koronawirus” będą sukcesywnie umieszczane wszystkie informacje o rozwoju sytuacji na naszym terenie oraz nakazy i polecenia przekazywane przez uprawnione instytucje państwowe.

Przedszkole Miejskie nr 3
ul. Reja 2

 Telefon: (83) 352 02 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 2

 

 

Przedszkole Miejskie nr 2
św. Brata Chmielowskiego 8

Telefon: (83) 352 09 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim - Filia Nr 1

 

plakat aplikacjaNasza aplikacja to audioprzewodnik na telefon, który umożliwia zwiedzanie miasta przy wykorzystaniu własnego smartfona i słuchawek. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.

Proponowana audiowycieczka to zarówno spacer przez historię, jak i spotkanie z niezwykłymi zabytkami Radzynia. Rozpoczynamy ją się na dziedzińcu XVIII-wiecznego Pałacu Potockich, który powszechnie uznawany jest za europejską perłę architektury rokokowej. Następnie udajemy się w kierunku oranżerii, spacerując parkowymi alejami w cieniu pomnikowych drzew. Po opuszczeniu zespołu pałacowo-parkowego wkraczamy do miasta. Idziemy w kierunku pl. Wolności, gdzie zatrzymujemy się przed pomnikiem Karola Lipińskiego, jednego z najwybitniejszych skrzypków w XIX-wiecznej Europie, a także przystajemy na Skwerze Podróżników. Nasze zwiedzanie kontynuujemy spokojnymi uliczkami miasta, poznając jego prawie 700-letnie dzieje. W opowieści przewodnika przewijają się znane z historii Polski wydarzenia i nazwiska. Wspólne zwiedzanie kończy się przed kolejnym bardzo cennym zabytkiem Radzynia – kościołem Świętej Trójcy.

Aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim smartfonie należy wejść w Google Play (urządzenie z Androidem) lub App Store (urządzenie z iOS) i odszukać ją pod nazwą „Spacerem po Radzyniu Podlaskim”. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się zapytanie, czy zezwolić na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia (GPS). Wybierając „zezwól” aplikacja automatycznie wykryje położenie użytkownika i poinformuje jak rozpocząć zwiedzanie. Wybierając opcję „odmów” możemy mieć utrudnione korzystanie z aplikacji, a przełączanie nagrań pomiędzy poszczególnymi atrakcjami turystycznymi Radzynia będzie musiało odbywać się ręcznie.

Decydując się na zwiedzanie Radzynia z użyciem aplikacji warto mieć dobrze naładowany telefon. Pełne przejście proponowanej trasy zajmie nam blisko godzinę i pobierze około 15-20% baterii. Ponadto warto „uzbroić się” w słuchawki dla lepszego odbioru prezentowanych treści.

Aplikację wykonała firma AUDIOTOUR, natomiast jej opracowania podjęli się: Karol Niewęgłowski i Robert Mazurek. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Urząd Miasta i Radzyński Ośrodek Kultury w ramach 550-lecia Radzynia Podlaskiego.

punk informacji turystycznej

 

Radzński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4,
21-300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 352-73-14 (sekretariat) 
606-234-320 (dyrektor) 
www.rok-radzyn.pl