projekt zkchweZbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Radzyniu Podlaskim w dniach od 6 do 9 czerwca 2016 r. realizował projekt „Jestem czysty – uzależnienia i ich wpływ”. Projekt ten był realizacją oferty złożonej do Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016.

Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży, osób z rodzin zagrożonych uzależnieniami, nauczycieli, terapeutów, osób ze środowisk trzeźwościowych z terenu miasta Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego.

Zadanie objęło przeprowadzenie cyklu wykładów w szkołach oraz organizację otwartych wykładów poświęconych uzależnieniom od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Wykłady te były powadzone przez Piotra Stępniaka, znanego opinii publicznej terapeutę, byłego gangstera oraz jego współpracowników z grupy „Boża Banda Byłych Bandytów”, którzy od wielu lat są zaangażowani w prowadzenie zajęć w zakresie przeciwdziałania nałogom w przedszkolach, szkołach, zakładach karnych, uczelniach, ośrodkach kuratorskich, kościołach różnych denominacji itp. Dzięki naszemu projektowi dotarliśmy, jeszcze przed rozpoczęciem wakacji, z wykładami do grona około 800 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim, Szkoły Podstawowej w Żabikowie, Zespołu Szkół w Ulanie im. Jana Pawła II oraz młodzieży z Ochotniczego Hufca Pracy w Maryninie.

Każde spotkanie miało na celu uświadomienie zagrożeń wynikających ze stosowania używek, wskazać sposoby, jak odmawiać gdy ktoś proponuje używki. Nasze spotkania składały się z wykładów, prezentacji filmów nt. szkodliwości zażywania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie i psychikę człowieka. Spotkania w szkołach były też połączone z konkursem wiedzy nt. uzależnień. W ramach projektu zorganizowane zostały w dniach 7 i 8 czerwca 2016 r. otwarte spotkania autorskie z Piotrem Stępniakiem „I ty możesz zmienić swoje życie. Stop narkomanii-alkoholizmowi-przemocy”, składające się z wykładów nt. współczesnych uzależnień oraz udzielaniem bezpłatnych porad i konsultacji terapeutycznych. W tych spotkaniach uczestniczyło około 100 osób. Charakterystyczną cechą naszego projektu „Jestem czysty - uzależnienia i ich wpływ” było nie tylko przytoczenie faktów o szkodliwości zażywania używek, lecz było to „żywe przesłanie” do tak szerokiego grona odbiorców, którzy mogli osobiście wysłuchać, porozmawiać z ludźmi, byłymi „niewolnikami nałogów”, wysłuchać historii ich życia z nałogiem oraz wyzwolenia się z niego.

U podstaw naszego projektu „Jestem czysty-uzależnienia i ich wpływ” jest ewangeliczne przesłanie Nowego Testamentu, aby uświadomić każdej osobie, że pomimo najgorszego położenia człowieka i jego upadku, zawsze jest szansa wyjścia i rozpoczęcia nowego „czystego życia”.

Serdecznie dziękujemy władzom Radzynia Podlaskiego za wybór projektu „Jestem czysty - uzależnienia i ich wpływ”, a którego realizacja była współfinansowana ze środków Miasta Radzyń Podlaski.

Tomasz Mańko
Koordynator projektu