fot. www.radioszczecin.plNa wniosek burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka porządek ostatniej sesji Rady Miasta został wzbogacony o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Miasta Radzyń Podlaski. Jak tłumaczył włodarz, ma to związek z inicjatywą kilkunastu mieszkańców Radzynia, by uhonorować tym tytułem abp. Andrzeja Dzięgę.

Metropolita Szczecińsko - Kamieński abp Andrzej Dzięga to jeden z najwybitniejszych radzynian, uznany specjalista w zakresie prawa kościelnego, profesor KUL, wielki patriota i konsekwentny obrońca świętości życia i rodziny.

Urodził się w naszym mieście 14 grudnia 1952 r. w rodzinie rolniczej. Spośród pięciorga dzieci trzech braci zostało duchownymi.

W Radzyniu ukończył w 1971 r. Liceum Ogólnokształcące i zdał maturę. Do dziś z Radzyniem łaczą go serdeczne więzi, czemu daje wyraz podczas wizyt w naszym mieście czy pamięci wyrażonej w listach kierowanych do radzynian (ostatnio z okazji I Zjazdu Absolwentów I LO).

Po zdaniu egzaminu dojrzałości odbył studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1977 r. z rąk biskupa siedleckiego Jana Mazura. W latach 1977–1978 pracował jako wikariusz w parafii w Malowej Górze, następnie w latach 1978–1982 w Radoryżu Kościelnym. Jednocześnie w latach 1978-1980 był słuchaczem Zaocznego Studium Pastoralnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a w latach 1982–1985 odbył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL. W 1988 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie dysertacji „Recepcja myśli Giuseppe Chiovendy w kościelnym procesie ustnym”, a stopień doktora habilitowanego - w 1995 na podstawie rozprawy „Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa”.

Od roku 1987 do 1989 był notariuszem Sądu Biskupiego Siedleckiego, a następnie do 2002 r. jego sędzią. Ponadto w latach 1992–1995 pełnił funkcję kanclerza Kurii Biskupiej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, a w latach 1993–2002 wikariusza sądowego Biskupa Drohiczyńskiego. Od 1989 do 1991 był wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym Męczenników Podlaskich, zaś od 1994 do 1997 promotorem I Synodu Diecezji Drohiczyńskiej. Otrzymał godności kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Drohiczynie oraz kapelana honorowego Jego Świątobliwości.

Od 1989 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie wykłada przedmioty z zakresu kościelnego prawa procesowego i polskiego prawa rodzinnego. Od 1998 profesor nadzwyczajny KUL, w latach 1996–2008 pełnił funkcję kierownika Katedry Kościelnego Prawa Procesowego. Od 1996 do 2001 - kurator Katedry Kościelnego Prawa Małżeńskiego i Rodzinnego, w 2001 - kurator Katedry Kościelnego Prawa Karnego. W latach 1996–1999 sprawował urząd prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego, a w latach 1999–2003 – dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W 2009 został kierownikiem Katedry Prawa Rodzinnego i Praw Rodziny. Członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, redaktor serii wydawniczej „Kościelne Prawo Procesowe. Materiały i studia”.

Papież Jan Paweł II mianował go w 2002 r. ordynariuszem diecezji sandomierskiej. Na swoją dewizę biskupią wybrał słowa „Dominus Jesus” (Panem jest Jezus). Będąc biskupem sandomierskim, zainicjował środowiskowe pielgrzymki do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, angażował się w obronę świętości życia i rodziny: ogłosił w swojej diecezji rok 2005 Rokiem Rodziny, udzielał poparcia inicjatywie parlamentarnej mającej na celu wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu o ochronie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci

W lutym 2009 r. papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Ingres do archikatedry św. Jakuba Apostoła w Szczecinie odbył 4 kwietnia 2009 r. Jako arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieński objął również urząd wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest niezwykle aktywny w Konferencji Episkopatu Polski, gdzie piastuje funkcje przewodniczącego: Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni oraz Rady Prawnej. Ponadto został członkiem: Rady Stałej, Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP, Komisji Rewizyjnej, Rady ds. Rodziny oraz Zespołu ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.