absolutorium burmistrzRadni Rady Miasta Radzyń Podlaski udzielili absolutorium Burmistrzowi Jerzemu Rębkowi za wykonanie budżetu miasta za rok 2015. Za absolutorium głosowało 9 radnych, 3 było przeciw.

Decyzję radnych poprzedziło przedstawienie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Miasta Radzyń Podlaski oraz sprawozdania finansowego. Następnie radni zostali zapoznani ze stanowiskiem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, który pozytywnie zaopiniował przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015.

Również pozytywne było stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium. Skład Orzekający RIO w Lublinie wydał pozytywną opinię odnośnie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzyń Podlaski ws. absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

O dyskusji przed podjęciem uchwały – w osobnym materiale.