solaryW dniu 17 grudnia 2015 r. ogłoszony został nabór osób chętnych do montażu na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Miasta instalacji solarnych do podgrzewania wody użytkowej (wytwarzania c.w.u.) oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

Do dnia 1 lutego 2016 r. do Urzędu Miasta wpłynęło 433 deklaracje na montaż instalacji solarnych i 252 deklaracje na montaż instalacji fotowoltaicznych, w tym 139 wspólnych deklaracji na obydwa rodzaje instalacji.
W związku ze zmianami, jakie nastąpiły w zakresie możliwości dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz ograniczeniem w zakresie maksymalnej mocy instalacji fotowoltaicznych (do 3 kW), do dnia 24 lutego br. właściciele nieruchomości dokonywali korekt złożonych wcześniej deklaracji.
Aktualne na dzień 3 marca br. zestawienie złożonych deklaracji przedstawia się następująco:
1) 338 deklaracji wyłącznie na montaż na nieruchomości instalacji solarnych;
2) 82 deklaracje wyłącznie na montaż na nieruchomości instalacji fotowoltaicznych;
3) 86 deklaracji na montaż na nieruchomości tak instalacji solarnych jak i instalacji fotowoltaicznych.
Podsumowując, Mieszkańcy Miasta są zainteresowani montażem:
1) 424 instalacji solarnych, z zestawami 2, 3, 4 i 5 kolektorów, o łącznej mocy 1,696375 MW;
2) 168 instalacji fotowoltaicznych, każda o mocy 2 kW lub 3 kW i łącznej mocy 0,457 MW.
Łączna moc zgłoszonych do montażu instalacji wynosi 2,153375 MW.

Zgłaszany do dofinansowania projekt nie może obejmować instalacji produkujących energię ze słońca o mocy łącznej większej niż 2 MW.

Uwzględniając powyższe uznałem, że projektem „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” powinny zostać objęte wszystkie 424 instalacje solarne zgłoszone przez Mieszkańców, o łącznej mocy 1,696375 MW oraz 82 instalacje fotowoltaiczne zgłoszone przez Mieszkańców jako jedyne do montażu na nieruchomości o łącznej mocy 0,227 MW.

„Moc” projektu zostanie uzupełniona niektórymi instalacjami fotowoltaicznymi spośród instalacji (86 szt.), które zostały zgłoszone przez Mieszkańców do montażu na nieruchomościach łącznie z instalacjami solarnymi – moc tych instalacji nie może przekroczyć 0,060 MW. Takich wyliczeń dokonano przy uwzględnieniu, że jeden panel fotowoltaiczny przewidywany do montażu instalacji będzie miał moc ok. 260 W.

Uważam, że wykaz instalacji fotowoltaicznych do objęcia projektem (do uzupełnienia mocy), powinien zostać ustalony poprzez losowanie spośród instalacji fotowoltaicznych zgłoszonych do montażu razem z instalacjami solarnymi (86 instalacji).

Dla instalacji, które nie zostaną wylosowane do objęcia projektem, zostanie sporządzony wykaz, stanowiący tzw. listę rezerwową – kolejność będzie ustalona w wyniku losowania.
Wykaz ten będzie wykorzystany w przypadku konieczności wprowadzenia do projektu instalacji zamiennych (wypadki losowe, brak możliwości montażu, rezygnacja z montażu instalacji itp.).

W zakresie przeprowadzenia losowania wydałem stosowne zarządzenie.

Publiczne losowanie odbędzie się w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (parter).

Serdecznie zapraszam zainteresowanych Mieszkańców Miasta do uczestniczenia w losowaniu.

Informuję także, że jeżeli Miasto będzie miało możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej montażu instalacji pozyskujących energię ze słońca, to Mieszkańcom, którzy nie zostaną włączeni do projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” zaproponowane będzie przystąpienie do nowego projektu.

Burmistrz Miasta
/-/ Jerzy Rębek