solaryINFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA RADZYŃ PODLASKI
ZMIANY W ZAKRESIE PROJEKTU „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO”

Informuję, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego (RPO WL) na lata 2014 – 2020 w dniu 14 stycznia 2016 r. wyjaśniła zasady dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z tym, aktualizuję informację dotyczącą projektu „SŁONECZNA ALTERNATYWA DLA RADZYNIA PODLASKIEGO” podaną do wiadomości Mieszkańców w dniu 17 grudnia 2015 r. w zakresie finansowania poszczególnych instalacji (solarnych i fotowoltaicznych).

W przypadku instalacji solarnych za wydatki kwalifikowalne nie będą uznawane (inaczej niż w przypadku wcześniej montowanych) wydatki na pokrycie kosztów montażu grzałki elektrycznej i dolnej wężownicy („zasilanej” z instalacji centralnego ogrzewania) w zasobniku ciepłej wody użytkowej oraz podłączenia tejże wężownicy do istniejącej w budynku instalacji centralnego ogrzewania.

Zakładane koszty montażu instalacji solarnych netto, jako wydatki kwalifikowalne, po uwzględnieniu powyższego, będą niższe od tych wcześniej zakładanych.
Do pokrycia wszystkich kosztów niekwalifikowalnych będzie zobowiązany właściciel nieruchomości.
Zestawienie źródeł finansowania instalacji solarnych w zakresie kosztów kwalifikowalnych nie ulega zmianie, i tak:
1) dotacja w ramach RPO WL – 85%;
2) środki finansowe Miasta – 5%;
3) środki właściciela nieruchomości – 10%.

Instalacje fotowoltaiczne w systemie sieciowym (otwartym z licznikiem dwukierunkowym) będą mogły być dofinansowane w zakresie kosztów kwalifikowalnych w ramach RPO WL maksymalnie w 65% i przez Miasto w 5%. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do pokrycia 30% kosztów kwalifikowalnych oraz ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych.

Uwzględniając kryteria oceny merytorycznej projektów zapewne nastąpi ograniczenie w mocy instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie miasta do 2 – 3 kW (w celu uzyskania korzystnej oceny projektu).
W tym zakresie „decyzja” zostanie podjęta po zakończeniu przyjmowania od Mieszkańców deklaracji przystąpienia do projektu (po dniu 1 lutego 2016 r.).

Ograniczenie mocy instalacji fotowoltaicznych do 3 kW wystąpi na pewno w gospodarstwach rolnych.

Zwracam uwagę, że kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne nie mogą być montowane na dachach pokrytych materiałami (wyrobami) zawierającymi azbest.

Mieszkańcy, którzy złożyli już deklarację przystąpienia do projektu, a po zapoznaniu się z niniejszą informacją uznają, że powinna ona zostać zmieniona, powinni zgłosić się do Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, pok. nr 120, w celu dokonania stosownych zmian.
Zmiany w tym zakresie mogą być dokonane także telefonicznie – tel. nr 83 351 24 81.

Informuję także, że niezwłocznie po zakończeniu naboru wniosków (składaniu deklaracji) będą zawierane, pomiędzy Miastem a właścicielami nieruchomości, umowy w zakresie montażu instalacji, ich finansowania i utrzymania.

Więcej informacji o naborze wniosków - TUTAJ

Radzyń Podlaski, dnia 19 stycznia 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA

/-/Jerzy Rębek