budzet burmistrzPodczas ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miasta, która odbyła się 29 grudnia, radni przyjęli budżet Miasta na rok 2016. Za projektem uchwały budżetowej głosowało 8 radnych, nie było głosów przeciwnych, 7 radnych opozycji wstrzymało się od głosu. - Ten budżet jest realny i zrównoważony – ocenia burmistrz Jerzy Rębek, który podczas sesji wyraził też zadowolenie z przyjęcia budżetu bez poprawek.

Włodarz miasta dodaje, że choć udało się zaplanować budżet zrównoważony, gdzie po stronie dochodów i wydatków są takie same kwoty, o co bardzo zabiegał, to ta równowaga jest krucha. - Dlatego istnieje potrzeba ścisłego, skrupulatnego przestrzegania wydatków, aby ten budżet został zrealizowany. Nie jest wykluczone, że pojawią się sytuacje, gdy będzie nam brakowało pieniędzy na realizację pewnych zadań, jednak gdy taki problem wystąpi, będziemy korzystali z rezerwy budżetowej – mówi burmistrz Jerzy Rębek. Zapowiada też, że zrównoważony budżet to szansa na wygospodarowanie środków własnych na udział w różnych planowanych przedsięwzięciach, jakimi są rewitalizacja miasta, renowacja pałacu i parku, przebudowa sieci wodociągowej, inwestycje drogowe. - Realizacja tych przedsięwzięć będzie następowała sukcesywnie, w sposób zaplanowany – dodaje.

Podczas sesji opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania budżetu Miasta na rok 2016 przedstawił wiceprzewodniczący Rady Miasta Mieczysław Zając. Skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował projekt budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym. Pozytywnie oceniły budżet również komisje stałe Rady Miasta Radzyń Podlaski. Ich opinie przedstawili przewodniczący: Krzysztof Stradczuk – Komisji Oświaty i Kultury, Robert Mazurek - Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz Waldemar Panasiuk - Komisji Rozwoju Gospodarczego.

Projekt uchwały Rady Miasta Radzyń Podlaski w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 przedstawił burmistrz Jerzy Rębek.

Poniżej założenia budżetu.

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta została zaplanowana na 45 192 568 zł, z tego dochody bieżące wyniosą 42 838 068 zł, a dochody majątkowe - 2 354 500 zł ( w tym dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - 4 824 763 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 261 400 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 300 000 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł, dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 368 450 zł.

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta zaplanowano na 43 782 58 zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 41 887 900, 93 i wydatki majątkowe – 1 894 667,07 zł, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 824 763 zł, na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 310 600,30 zł, na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 290 000 zł, na przeciwdziałanie narkomanii – 10 000 zł, na ochronę środowiska i gospodarki wodnej 720 000 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 383 787, 50 zł

Kwotę planowanej nadwyżki budżetu Miasta określono na kwotę 1 410 000 zł, będzie ona przeznaczona się na spłatę pożyczek i kredytów.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta określono na 2 mln 410 tys. zł, a przychodów – 1 mln zł.

W budżecie Miasta stworzono rezerwy: ogólną (184 400 zł) oraz celowe (95 600 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki na zadania inwestycyjne to 1 872 567,07, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Dochody na działalność oświatową i wydatki nimi finansowane to kwota 942 512 zł. Przychody samorządowych zakładów budżetowych zaplanowano na 1 609 000 zł, a plan kosztów - na 1 621 000 zł.

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 mln zł, a łączna kwota udzielanych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 382 139, 54 zł.

Łączna kwota wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto została określona na 46 320 zł.

Burmistrz został upoważniony do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalna wysokość została ustalona na 5 mln zł.

Inwestycje

Wśród planowanych inwestycji są m.in. prace związane z budową ulic: Zielonej, Dębowej, Akacjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego, Baczyńskiego, Reymonta, Lisowskiego, Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego, Truskawkowej, Poziomkowej, Wiśniowej i Warszawskiej. Realizacja inwestycji zaplanowana została na lata 2010-2021, w roku 2016 zarezerwowano na ten cel łącznie 150 tys. zł.

Ponadto na adaptację budynku biurowego przy ul. Budowlanych na budynek mieszkalny zaplanowano 470 tys. zł, z czego wkład własny ma wynosić 285,5 zł, a 184,5 tys. zł ma pochodzić ze środków zewnętrznych (dotacje i środki z UE). Poważną inwestycją, która zostanie rozpoczęta w 2016, zaplanowaną na lata 2016-17 jest "Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski ". W budżecie na en rok zarezerwowano na nią 720 tys. zł. Ponadto będzie kontynuowana renowacja rzeźb Redlera, na co przeznaczono

 

 

Dyskusja przed przyjęciem uchwały budżetowej - w osobnym materiale.