Informujemy, że w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego w Lublinie a finansowanego przez rząd Szwajcarski, istnieje możliwość bezpłatnego demontażu, wywiezienia i utylizacji eternitu znajdującego się na dachach, lub bezpłatnego wywiezienia i utylizacji eternitu już zdjętego, składowanego na gruncie posesji.

Usługę wykonują firmy wyłonione przez Urząd Marszałkowski w drodze przetargu.

Aktualnie w dniach od 2 do 27 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków do wykonania w 2016 roku. Wnioski mogą składać osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe.
Spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki sam. teryt. wnioski składają bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim.

Wymagane dokumenty

Eternit na dachu
wniosek, kserokopia zgłoszenia do Starostwa Powiatowego robót remontowych lub pozwolenia na budowę w przypadku zmiany konstrukcji dachu,
mapka ewidencyjna 1:500, z zaznaczeniem położenia budynków na których znajduje się eternit.

Eternit zdjęty (zdeponowany) znajdujący się na gruncie posesji
wniosek, a w przypadku eternitu zdjętego po 6 maja 2004 r. - dodatkowo oświadczenie wykonawcy że posiada wymagane uprawnienia, oraz że eternit został zdjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wydawanie druków formularzy oraz przyjmowanie wniosków odbywa się w pok. nr 104 na I piętrze Urzędu Miasta Radzyń Podlaski przy ul. Warszawskiej 32, tel.: 83 351-24-88.