herb

W dniu 28 czerwca 2024 r. uchwałą Nr III/21/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski został przyjęty „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030”.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 stanowi wieloletni program działań miasta w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, zmierzający do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji.
Celem rewitalizacji jest pełne przywrócenie do życia konkretnego obszaru, ale przede wszystkim dążenie do poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy społeczne zdolności do reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze usług publicznych i konsumpcji. Prowadzona w sposób przemyślany i zsynchronizowany rewitalizacja to najtrafniejsza odpowiedź na wieloaspektowy kryzys związany z problemami społecznymi, gospodarczymi, środowiskowymi czy też przestrzennymi, których natężenie i kumulacja na danym obszarze są najwyższe w skali miasta.
Zintegrowanie wielu działań na konkretnym, wyodrębnionym na podstawie obiektywnych kryteriów terytorium, umożliwia bardziej efektywną interwencję w różnych sferach funkcjonowania miasta.
Miasto zwróciło się do Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie wpisu uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji do wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa lubelskiego.
Gminny Program Rewitalizacji, po jego wpisaniu do powyższego wykazu, umożliwi Miastu Radzyń Podlaski i innym interesariuszom rewitalizacji aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

Link do Gminnego Programu Rewitalizacji: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1260