herbProtokół z dnia 21 lutego 2024 r. merytorycznej oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1504&action=details&document_id=1990847