InfoUchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęli radni podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 21 lutego. Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 27 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Podwyżka podstawowej opłaty o 2 zł od osoby spowodowana jest zmianą kwoty za odbiór i transport odpadów komunalnych przez PUK. Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu w czystości i porządku w gminie kwoty pobrane od mieszkańców powinny się bilansować z wydatkami na gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór, transport, zagospodarowanie i pozostałe koszty). Zbilansowanie takie możliwe jest przy założeniu stawki 27 zł za osobę. Planowane wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych będą równe planowanym dochodom i wyniosą 4 044 492,00 zł. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana przez Miasto Radzyń Podlaski od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, obliczana będzie w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym będą płacili o 1 zł mniej od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zbiera odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie uiszczał stawkę podwyższoną do wysokości 81 zł od mieszkańca (trzykrotność opłaty podstawowej).