pałac północRozpoczęły się prace związane z rewitalizacją ostatnich fragmentów fasady korpusu głównego Pałacu Potockich. Plac budowy został przekazany wykonawcy, który wygrał przetarg. Jest to firma Galeria Czystości Jarosław Żentkowski z Piły, która zaoferowała wykonanie zadania za 1 160 567,40 zł. Druga oferta złożona przez Lubren, opiewała na 3 222 600 zł. Chodzi o odnowienie fasady północnej (parkowej) oraz fragmentów elewacji wschodniej i południowej korpusu głównego, wraz z remontem kominów na dachu pałacu.

W wymienionych miejscach będą ułożone tynki, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, przeprowadzone zostaną prace konserwatorskie związane z kamiennymi dekoracjami rzeźbiarskimi wieńczącymi elewację Pałacu.
Prace powinny zostać ukończone do 30 czerwca 2023 r. Wykonane zostaną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, umowa o dofinansowanie nr RPLU.13.03.00-06-0001/20-00 zawarta z Województwem Lubelskim w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich, RPO WL na lata 2013-2020.

Wprawdzie fasada północna została wyremontowana w roku 2008 i ten fragment był wzorem dla kolejnych etapów rewitalizacji fasady, ale wymaga pilnego odnowienia.

Fot. Mirosław Piasko

stopka EU