Ejsmont mPodczas sierpniowej sesji Rady Miasta (24.08) Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2021 rok. - Mimo że rok 2021 był rokiem covidowym, Przedsiębiorstwo działało bez zakłóceń, choć zdarzały się pojedyncze zachorowania. Priorytetem było dla nas zabezpieczenie funkcjonowania firmy, szczególnie jej newralgicznych działów - mówił Jarosław Ejsmont i dziękował współpracownikom za odpowiedzialność.

W minionym roku radzyńskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych osiągnęło zysk netto w wysokości kwocie 72 129,72 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 139 osób (o 1 osobę więcej niż w roku ubiegłym). Prezes Jarosław Ejsmont skomentował, że firma ma charakter komunalny i nie zysk jest jej głównym celem, ale obsługa wszelkiej działalności miasta, a jeśli uda się uzyskać dochody to wpływa to na obniżenie kosztów funkcjonowania spółki. Prezes określił firmę jako wielokierunkową, „multimedialną” i wymienił różne formy działalności PUK.
Przedsiębiorstwo wykonuje szereg usług dla mieszkańców, w tym:
1. Usługi komunalne (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości ulic i placów – z wyjątkiem parku miejskiego i otoczenia Pałacu Potockich), wykonywanie bieżących napraw ulic, utrzymanie zieleni na terenach miejskich, wykonywania usług sprzętem na zlecenie osób prywatnych i firm. Z tej działalności w 2021 roku sprzedaż wyniosła 5 487 tys. zł (wzrost o 385 tys. zł), koszty bezpośrednie 4 227 tys. zł (wzrost o 363 tys. zł);
2. Usługi pogrzebowe (świadczenie usług pogrzebowych oraz zarządzanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Radzyniu Podlaskim). W 2021 roku sprzedaż wyniosła 1 465 tys. zł (wzrost o 248 tys. zł), koszty bezpośrednie 1 445 tys. zł (wzrost o 342 tys. zł);
3. Realizacja inwestycji (budowa i remonty dróg, chodników, placów, remonty pomieszczeń i budynków, wykonywanie innych prac budowlanych na zlecenie i potrzeby własne). W 2021 roku sprzedaż wyniosła 1 525 tys. zł (spadek o 439 tys. zł), koszty bezpośrednie 1 618 tys. zł (wzrost o 254 tys. zł).
4. Obsługa wspólnot mieszkaniowych (usługi administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmujące m.in. usługi księgowe, utrzymania porządku w częściach wspólnych, usuwania awarii i konserwacja instalacji i urządzeń w częściach wspólnych. W 2021 roku sprzedaż wyniosła 526 tys. zł (wzrost o 112 tys. zł), koszty bezpośrednie 429 tys. zł (bez zmian)
5. Obsługa oczyszczalni ścieków i ujęcia wody (produkcja i dostawa wody pitnej na Ujęciu Wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków).
6. Utrzymanie sieci (utrzymanie w sprawności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, prowadzenie rozliczeń za wodę i ścieki, wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączeń do sieci wodnej i kanalizacyjnej) - w 2021 roku sprzedaż z pozycji 5 i 6 wyniosła łącznie 6 446 tys. zł (wzrost o 47 tys. zł), koszty bezpośrednie 4 932 tys. zł (wzrost o 70 tys. zł)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadziło też działalność na rzecz podmiotów zewnętrznych. Spółka pozyskuje zlecenia na wykonywanie usług od osób fizycznych i prawnych, a także jednostek samorządowych. W przypadku tych ostatnich pozyskanie zleceń odbywa się poprzez udział w przetargach publicznych. W roku 2021 do głównych zrealizowanych usług należy zaliczyć:
1/ odbiór odpadów komunalnych realizowany na zlecenie Miasta Radzyń Podlaski oraz gmin: Radzyń Podlaski, Borki, Czemierniki, Kąkolewnica, Kock
2/ świadczenie usług w zakresie przewozu zwłok i szczątków ludzkich na obszarze działania Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim
3/ wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku w Woli Osowińskiej;
4/ dokończenie prac dotyczących Termomodernizacji Budynku Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli
5/ dokończenie realizacji wodociągu na rzecz UMiG Kock
6/ wykonanie prac remontowych w budynku po Gestapo i SB w Radzyniu Podlaskim
Inwestycje własne - w 2021 roku Spółka wykonała inwestycje własne na łączną kwotę 981 778,11 zł., w tym:
1) roboty budowlane na kwotę 82 403,22 zł
a) Budowa wodociągu w ulicy Truskawkowej – koszt 42 440,51zł
b) Przebudowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym – koszt 10 741,27zł
c) Budowa grobu dla dzieci utraconych – koszt 3 500,60zł
d) Remont szatni na bazie transportowo – materiałowej – koszt 25 720,84zł
2) zakupy gotowe na kwotę 899 374,89 zł
a) Zakup nowej śmieciarki – 579 000,00zł
b) Zakup zalewarki do asfaltu – koszt 9 200,00zł
c) Zakup nowego samochodu pogrzebowego – 155 000,00zł
d) Zakup wyposażenia dla domu pogrzebowego – koszt 11 182,47zł
e) Zakup kontenera socjalnego na cmentarz komunalny – koszt 28 850,00zł
f) Zakup przenośnych toalet – koszt 18 900,00zł
g) Zakup oprogramowania do obsługi domu pogrzebowego TuSoft – koszt 836,88zł
h) Zakup aeratora na SUW – koszt 28 298,00zł
i) Zakup 2 pomp do oczyszczalni ścieków – koszt 21 508,34zł
j) Zakup zamrażarki do rur – koszt 3 780,00zł
k) Wymiana lamp oświetleniowych na SUW oraz oczyszczalni ścieków – koszt 14 820,00zł
l) Wymiana systemu alarmowego wraz z systemem dostępu w budynku biurowym Lubelska 5 – koszt 27 999,14zł
W 2021 r. sąd umorzy sprawę „wyparowania” 200 tys. zł z Domu Pogrzebowego

Na ostateczny wynik finansowy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych miał wpływ fakt, że umorzone zostało śledztwo w sprawie zniknięcia 200 tys. zł z kasy Domu Pogrzebowego. W 2021 roku Przedsiębiorstwo musiało manko wpisać w straty.
Przypomnijmy, że chodzi o niedobór ponad 200 tys. zł w Domu Pogrzebowym, wynikający z różnicy pomiędzy wpłatami klientów a ewidencją księgową Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych za lata 2011-2019.
- Prokurator umorzył śledztwo, mimo przedstawionych dokumentów i dowodów – mówił Prezes PUK Jarosław Ejsmont i cytował uzasadnienie wyroku. - W toku postępowania zostały przesłuchane osoby będące nabywcami usług pogrzebowych. Z ich zeznań wynika, że uiściły należności za wykonanie pochówku. Jednak tylko część z nich wskazała osobę, która odebrała od nich pieniądze po wykonaniu usług. Z tego wynika, że albo wpłacały pieniądze innym pracownikom Domu Pogrzebowego, albo nie wskazały jednoznacznie, że tą osobą był ...(tu pada konkretne nazwisko pracownika Domu Pogrzebowego). Przekazały, że zapłaciły mężczyźnie bez podania danych umożliwiających ustalenie jego tożsamości – relacjonował fragment uzasadnienia wyroku i podkreślił, że w tym czasie w Domu Pogrzebowym był tylko jeden mężczyzna. - Jednak „postępowanie nie ustaliło w sposób absolutnie pewny, iż ewentualny brak pieniędzy pochodzących z zapłaconych faktur VAT jest skutkiem bezprawnego zachowania … (tu pada nazwisko pracownika). Stwierdzono brak dowodów na to, że to podejrzany odebrał pieniądze od wszystkich nabywców usług wykonywanych dla Domu Pogrzebowego”.
Od tej decyzji Prezes PUK odwoływał się dwukrotnie do Sądu Okręgowego. Ostatecznie został zmuszony do wpisania manka w straty.
- Uzasadnienie sądu jest dla mnie co najmniej dziwne. Stwierdzono, że nie sposób przypisać przestępczego działania jedynie podejrzanemu mężczyźnie. Pieniędzy nie ma, nikt nie ponosi odpowiedzialności bezpośrednio lub pośrednio. Zleciłem zbadanie, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych przez osoby zobowiązane do nadzoru. Okazuje się, że nie ma 200 tys. zł i nie ma winnych, musiałem te 200 tys. zapisać w straty.