herb

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski  działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2022 r.  Rada Miasta Radzyń Podlaski podjęła Uchwałę Nr  XLV/279/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 24 sierpnia 2022 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022- 2030.

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 (dalej GPR) będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony Uchwałą Nr XLIII/263/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2022 poz. 3218).

GPR to dokument strategiczny, będący odpowiedzią na zdiagnozowane w mieście niekorzystne zjawiska w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, opracowywany przy współudziale lokalnej społeczności, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji. Dokument sporządzany jest w ramach wieloetapowej procedury prowadzonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. 2021 poz. 485). Podstawowym celem opracowania GPR jest podjęcie kompleksowych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych (wzajemnie powiązanych, obejmujących aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne, techniczne i środowiskowe), służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Określone w dokumencie cele rewitalizacji będą stanowiły drogowskaz dla podejmowanych działań przez samorząd, co w perspektywie wieloletniej powinno przyczynić się do  wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także stworzenia warunków do jego zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, że GPR stanowić będzie narzędzie planowania, koordynowania oraz wdrażania inicjatyw, na realizację których Miasto Radzyń Podlaski, Mieszkańcy i inne podmioty zaangażowane w rewitalizację będą mogły ubiegać się o różnego rodzaju zewnętrzne źródła wsparcia finansowego (krajowe czy unijne).

Pełna treść uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Program Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski (https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/?id=6), zakładka: Uchwały Rady Miasta.

Szczegóły związane z opracowaniem GPR znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta (https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/?id=6).

Projekt Gminnego Programu Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030
Załącznik nr 1 do GPR