sieromska renata 2Burmistrz Jerzy Rębek 8 lipca wręczył Renacie Sieromskiej akt mianowania na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu. Nowa dyrektor będzie pełniła obowiązki od 1 września. Konkurs na to stanowisko został rozstrzygnięty 23 maja. Renata Sieromska była jedyną kandydatką, która przystąpiła do konkursu. Zastąpi Bożenę Płatek, która kierowała Szkołą Podstawową od 1 lipca 2018 r., a w latach 1999-2019 pełniła funcję dyrektora Gimnazjum nr 1. 

Renata Sieromska (ur. 1979 w Lublinie) uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz I LO w Radzyniu Podlaskim (1994-98), następnie studiowała filologię polską z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (1998-2003).
Jest nauczycielką języka polskiego od 18 lat, z czego 14 przepracowała w ZSP. Od 2014 r. - nauczycielem dyplomowanym. Ostatnie cztery lata pełniła funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.
O szerokich zainteresowaniach Renaty Sieromskiej problematyką edukacyjną świadczy imponująca wręcz liczba odbytych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń z zakresu emisji głosu, logopedii, bibliotekoznawstwa, pedagogiki korekcyjnej, zarządzania oświatą, neurodydaktyki.
Swą wiedzę wykorzystywała w pracy w szkole oraz w innych instytucjach edukacyjnych i opiekuńczych, gdzie podejmowała się prowadzenia zajęć również jako wolontariuszka, prowadziła m.in. szkolenia dla nauczycieli, wykłady dla bibliotekarzy.
O docenieniu jej pracy, wiedzy i doświadczenia świadczą nagrody (pięciokrotnie otrzymała nagrody dyrektora szkoły) oraz powierzenie jej recenzowania podręcznika do nauki języka polskiego w kl. 1 liceum i technikum Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Renata Sieromska znajduje czas na działalność kulturalną, udzielając się m.in. w różnych formach działalności Radzyńskiego Stowarzyszenia „Podróżnik” (w cyklach Radzyńskie Podróże Teatralne oraz Radzyńskie Wędrówki Literackie).

Poniżej szczegółowe informacje na temat przebiegu kariery zawodowej Renaty Sieromskiej.

Po uzyskaniu tytułu magistra od 1 września 2003 roku przez 14 lat Renata Sieromska pracowała jako nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W tym czasie w (2009-2010) ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie emisji głosu na Wydziale Artystycznym Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1 października 2011 r. rozpoczęła czterosemestralne kształcenie w zakresie logopedii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2013 odbyła kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa, zorganizowany przez Lubelskie Centrum Samorządowe Doskonalenia Nauczycieli. W roku szkolnym 2016/2017 odbyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie oświatą na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Wreszcie w lutym 2020 r. rozpoczęła studia kwalifikacyjne na kierunku Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, zakończone w marcu 2022 roku. Dodatkowo odbyła kilkadziesiąt szkoleń, webinarów, kursów oraz konferencji o tematyce edukacyjnej.
Oprócz pracy na stanowisku nauczyciela polonisty w roku szkolnym 2013/2014 pracowała w wymiarze połowy etatu jako nauczyciel bibliotekarz, a od 2015 podejmowała pracę jako logopeda (Niepubliczne Przedszkole „Biedroneczka”, „Akari” - Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ustrzeszy). W 2016 roku przeprowadziła badania przesiewowe dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Ananas”.
W czasie pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych sprawowała funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz przez wiele lat opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu, które z czasem przekształciło się w Koło „Caritas”.

Uzyskała kolejne stopnie awansu zawodowego, w sierpniu 2014 roku zdobywając tytuł nauczyciela dyplomowanego. W trakcie pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych otrzymała cztery nagrody Dyrektora Szkoły. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych z tego okresu zalicza:
• recenzowanie podręcznika do nauki języka polskiego w kl. 1 liceum i technikum Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych,
• kilkuletnie przygotowywanie montaży słowno-muzycznych, tzw. wieczornic poświęconych osobie patrona, Jana Pawła II, cieszących się dużym uznaniem ze strony środowiska lokalnego,
• wysokie wyniki na egzaminach maturalnych uzyskiwane przez swoich uczniów,
• współprowadzenie strony internetowej szkoły www.promenadazsp.

Od września 2018 roku rozpoczęła pracę na stanowisku wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1. Zupełnie nowy zakres działań skierował jej zainteresowania w stronę aspektu menedżerskiego i neurodydaktycznego. W czasie 4 lat pracy w tym miejscu m.in. koordynowała projekt miejski „Świetlica na miarę XXI wieku”, prowadziła zajęcia teatralne i terapię zajęciową, naukę kaligrafii artystycznej, pełniła z ramienia dyrekcji dyżury w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Maryninie. W 2021 r. otrzymała nagrodę dyrektora szkoły za wyróżniającą pracę.
W ramach dzielenia się wiedzą w roku szkolnym przeprowadziła w ZSP 40-godzinny trening emisji głosu dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej pt. „Sztuka wystąpień publicznych”. W trakcie pracy w przedszkolu szkoliła rodziców z zakresu rozwoju mowy oraz nauczycieli w kontekście sylabowej nauki czytania. W maju 2017 roku w ramach III Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego wygłosiła wykład pt. „Głodne mózgi. Potrzeby neurodydaktyczne czytelników biblioteki”, który powtórzyła dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w czerwcu 2018 r. W 2021 roku, ponownie na Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego, przeprowadziła online wykład „Szczęśliwy bibliotekarz – efektywny bibliotekarz”.

Uczestniczy w życiu kulturalnym, szczególnie najbliższego otoczenia. Od roku 2017 należy do Radzyńskiego Stowarzyszenia „Podróżnik”, działającego przy Radzyńskim Ośrodku Kultury, wchodzi w skład jego zarządu. W ramach pracy stowarzyszenia prowadzi dwa cykle: Radzyńskie Podróże Teatralne (14 edycji) oraz Radzyńskie Wędrówki Literackie. Od kwietnia 2018 roku wydanych zostało 10 tomów poezji lokalnych twórców, z czego moderowała osiem wieczorów promocyjnych.
W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Radzyniu prowadziła spotkania autorskie z Józefem Henem i Alicją Twardowską, uczestniczyła w realizacji Narodowego Czytania. Współpracuje z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, gdzie od trzech lat uczestniczy w pracach jury powiatowych konkursów recytatorskich.

Z edukacją związane są również zainteresowania naukowe Renaty Sieromskiej, które koncentrują się wokół szeroko rozumianej neurodydaktyki, prób zrozumienia prawidłowości funkcjonowania mózgu ludzkiego i podnoszenia jego potencjału oraz uskuteczniania procesu uczenia się na drodze jego indywidualizacji. - Na bieżąco zapoznaję się z badaniami naukowymi na temat pracy mózgu, szczególnie opartymi na wnioskach płynących z obserwacji prowadzonych z wykorzystaniem metod neuroobrazowania. Interesują mnie także badania edukacyjne prowadzone w kraju i za granicą. Systematycznie zgłębiam wiedzę na temat różnorodnych systemów edukacyjnych i alternatywnych praktyk pedagogicznych związanych z modelem szkół waldorfskich, demokratycznych (w stylu Summerhill oraz Sudbury Valley School), montessoriańskich, daltońskich, leśnych, edukacją domową oraz unschoolingiem – mówi Renata Sieromska.