burmistrz absol małyMimo prowadzenia wielu kosztownych inwestycji i trudności związanych z pandemią covida, Miastu udało się zakończyć rok 2021 z nadwyżką budżetową w wysokości ponad 3 mln zł. Dług Miasta w latach 2015-2021 zmniejszył się o ponad 3 mln zł. - Miasto jest w dobrej kondycji finansowej - podsumował Burmistrz Jerzy Rębek. Szczegóły poniżej.

Dochody wykonane za rok 2021 to kwota 83 482 126,08 co stanowi 96,86% planu.
W ramach dochodów wykonano:
- dochody bieżące w kwocie 78 092 423,20 zł wykonano w 101,34%
- dochody majątkowe w kwocie 5 389 702,88 zł wykonano w 59,05%

Wydatki wykonane w roku 2021 to kwota 80 298 252,93 zł co stanowi 92,06% planu.
W ramach wydatków wykonano:
- wydatki bieżące w kwocie 71 747 945,21 zł wykonano w 92,06%
- wydatki majątkowe w kwocie 8 550 307,72 zł wykonano w 65,01%

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a poniesionymi wydatkami, stanowi nadwyżkę budżetową za rok 2021 r. w kwocie 3 183 873,15 zł przy planowanym deficycie rzędu 1 037 123,84 zł.
W roku 2021 przychody wykonano w kwocie 7 926 928,03 zł. Składają się na nie środki otrzymane w roku 2020 a nie wykorzystane na realizację zadań inwestycyjnych, wolne środki oraz pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia na terenie Miasta Radzyń Podlaski. Planowane rozchody zrealizowano w kwocie spłaty planowanych rat kredytowych, natomiast nie zrealizowano planu w zakresie rachunku lokat. W roku 2021
Z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich oraz w roku 2021 kredytów i pożyczek długoterminowych zobowiązania wynosiły na koniec roku 2021 r. - 10 690 272,48 zł.
Banki w których zaciągnięto kredyty i pożyczki oraz stan zadłużenia Miasta na 31.12.2021 r. :
1. WFOŚ i GW w Lublinie 16 000,00 zł (pożyczka)
2. Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim 9 881 850,00 zł.(kredyt długoterminowy)
3. NFOŚiGW w Warszawie 792 422,48 zł (jedyne zobowiązanie długoterminowe zaciągnięte na preferencyjnych warunkach związane z modernizacją oświetlenia).

Spłata kredytów w latach 2015-2021

Miasto zaciągnęło w tym okresie 6 536 422,48 zł kredytów i pożyczek spłaciło natomiast 9 790 000,00 zł rat kredytowych i ponad 1 712 547,82 zł odsetek.