sesja og mLokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie miasta Radzyń Podlaski przyjęła Rada Miasta na sesji 26 maja. Rada zatwierdziła również Regulamin udzielania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów radzyńskich szkół podstawowych.

„Właściwe wspieranie rozwoju talentów to jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych. Założeniem nowoczesnej szkoły jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju uczniów i wyposażenie ich w bogaty zasób wiedzy, umiejętności i rozwijanie zdolności. Pragniemy motywować uczniów do wzrostu aspiracji i dalszego rozwoju talentów” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Stypendia w wysokości do 1 000 zł będą mogli otrzymywać wybitnie uzdolnieni uczniowie klas IV-VIII, których wiedza i umiejętności wykraczają poza wymagania programowe szkół oraz posiadają udokumentowane osiągnięcia w jednej z trzech dziedzin: nauce, działalności artystycznej i sporcie.


Warunki przyznania stypendium za naukę: średnia ocen co najmniej 5,4 oraz zakwalifikowanie się co najmniej do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego, wybitne indywidualne osiągnięcia w wybranej dziedzinie naukowej – tytuł laureata lub finalisty w konkursach przedmiotowych lub w innych konkursach interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym organizowanych przez lub pod patronatem Kuratorium Oświaty, marszałka województwa, wojewodów oraz ministrów poszczególnych resortów, uzyskanie łącznego wyniku z egzaminów ósmoklasistów w wysokości co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
Jeśli chodzi o działalność artystyczną (muzyka, plastyka, teatr, taniec), to o stypendium Burmistrza będą się mogli ubiegać uczniowie, którzy uzyskali I,II i III miejsca podczas konkursów, festiwali, przeglądów, turniejów o charakterze artystycznym organizowanych przez lub pod patronatem Kuratorium Oświaty, marszałka województwa, wojewody, ministrów poszczególnych resortów na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym.
W dziedzinie sportowej stypendium będą mogli otrzymać uczniowie, którzy w danym roku szkolnym w konkurencji indywidualnej lub zespołowej zajęli I,II i III miejsca w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub polskie związki sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły do 5 sierpnia każdego roku w sekretariacie Urzędu Miasta. Wnioski będzie rozpatrywać Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Radzyń Podlaski, a zatwierdzać Burmistrz.
Stypendium przyznawane jest raz w roku w ramach środków zaplanowanych w budżecie miasta na dany rok budżetowy, w wysokości do 1000 zł dla jednego ucznia.
Celem przyjętego przez Radę Miasta Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży jest wzrost motywacji do nauki i działalności artystycznej i sportowej, zwiększenie liczby uczestników konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, laureatów i finalistów, możliwość indywidualnego rozwoju uczniów oraz promocja miasta