pec 01W PEC Sp. z o. o. uruchomiona została nowa inwestycja pn. "Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Zainstalowano dwa silniki gazowe kogeneracyjne o łącznej mocy elektrycznej 1,2 MWel i mocy cieplnej 1,51 MWth. Instalacja wyprodukuje energię elektryczną w ilości ok. 7880 MWh/rok oraz energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok (ok. 27% obecnej produkcji). Zadanie zostało sfinansowane z dotacji UE w kwocie 3,517 mln zł. oraz długoterminowej pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w kwocie 3,811 mln zł.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji w/w zadania. Efektem pracy instalacji będzie spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 7800 Mg/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 23500 GJ/rok. Dzięki jej funkcjonowaniu zmniejszy się zużycie miału węglowego o ok. 2000 ton/rok. Spółka spodziewa się dodatkowych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Część z niej zostanie zużyta na własne potrzeby.

pec 02Należy podkreślić, że produkcja energii cieplnej z kogeneracji, pracując także poza sezonem grzewczym dostarczy energię do ogrzania wody użytkowej. Nie będzie więc potrzeby uruchamiania kotłów węglowych w okresie letnim co wpłynie dodatnio na czystość powietrza w Radzyniu Podlaskim.

Poniżej prezentujemy film, promujący inwestycję.

https://youtu.be/BDqvSKnqrCA