sesja 8.04 mNa kwietniowej sesji radni przyjęli „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”. - Jest to sprawa priorytetowa dla przyszłości miasta, ponieważ dobrze opracowany, precyzyjny Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest warunkiem rozwoju przedsiębiorczości, otwiera wrota dla inwestycji osób prywatnych i prawnych – komentuje burmistrz Jerzy Rębek.

Dokument jest obszerny, liczy 760 stron. Prace nad nimi trwały 6 lat. - Na tę uchwałę czekało wielu mieszkańców, będzie ona miała wpływ na dalszy rozwój miasta, bo to jest wstęp do wszelkich inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego – podkreśla przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski.

- W nowym planie zabezpieczamy ponad 150 ha pod budownictwo przemysłowe i usługi. Te ogromne tereny dają nam szansę na rozwój, bo prawdziwy potencjał inwestycyjny nie leży w Urzędzie Miasta, który nie ma możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, ale w osobach, które zechcą zainwestować w Radzyniu. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości – dodaje włodarz Radzynia Jerzy Rębek.

Przypomnieć należy, że aby przystąpić do tworzenia Planu zagospodarowania przestrzennego, najpierw – po 52 latach starań Miasta, we wrześniu 2016 roku ekipie Jerzego Rębka udało się uzyskać decyzję o ustalenie granic zabytku. Wcześniej większość miasta znajdowała się w strefie konserwatorskiej, co utrudniało wszelkie przedsięwzięcia budowlane. Jednym z efektów ustalenia granicy zabytku był rozwój budownictwa mieszkaniowego – w tym roku będzie oddanych do użytku 300 mieszkań, co wskazuje, jak wielkie było zapotrzebowanie na mieszkania w Radzyniu.

Następnym etapem przygotowań było stworzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które po konsultacjach społecznych na przełomie 2018 i 2019 roku, zostało przyjęte w maju 2019 r.

Przyjęcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego było poprzedzone wyłożeniem do publicznego wglądu jego projektu. Mieszkańcy mogli się z nim zapoznawać w dniach od 25 listopada - 30 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbyła się 30 grudnia. Efektem tych działań były uwagi mieszkańców. Część z nich znalazła się w projekcie uchwały. Pozostałe, które zostały negatywnie ocenione przez projektantów ze względu na ich niezgodność ze Studium Uwarunkowań, znalazły się w załączniku i były głosowane przez radnych. Dotyczyły one działek przy ulicach: Osiedlowej, Lubelskiej, Powstania Styczniowego, Kościuszki i Truskawkowej. Radni odrzucili te uwagi.
Następnie przegłosowali uchwałę o przyjęciu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski. „Za” głosowało 13 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu. Nie było głosów przeciwnych.

Zarówno Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski jak i Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski dziękowali zespołowi pracowników Urzędu Miasta, którzy przez szereg lat zajmowali się tworzeniem przyjętego przez radnych „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Radzyń Podlaski”.