konsultacje mDo 26 listopada mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w sprawie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. 15 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne, na którym gościł Paweł Skurski z Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, przedstawiciel zespołu opracowującego Strategię dla Radzynia Podlaskiego i Powiatu Radzyńskiego oraz gmin uczestniczących w projekcie. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

Na początku roku samorządy podjęły uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia oraz opracowania i wdrażania strategii rozwoju ponadlokalnego. W porozumieniu znalazły się: Miasto Radzyń Podlaski oraz Powiat Radzyń, a także wszystkie gminy powiatu z wyjątkiem Kąkolewnicy, a więc gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat, Wohyń.

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z roku 1990 gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie mogą opracować wspólną strategię rozwoju ponadlokalnego. W celu jej przygotowania i realizacji mogą zawierać porozumie międzygminne. - Zawarcie porozumienia i opracowanie wspólnej strategii rozwoju jest warunkiem uzyskania wyższej punktacji w ubieganiu się o dotacje na inwestycje, które będą realizowane w latach 2021-27 z perspektywą 2035. Kolejne ekipy sprawujące władzę w mieście będą mogły korzystać ze strategii dotyczącej obszaru powiatu - wyjaśnia burmistrz Jerzy Rębek.

Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru.

Mieszkańcy są zaproszeni do udziału w pracach nad dokumentem, wizją współpracy oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe. Dotychczas wpłynęło około 200 ankiet. Konsultacje zakończą się 26 listopada. 10 grudnia projekt w wersji ostatecznej zostanie przesłany do Urzędu Marszałkowskiego oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Konsultacje mają na celu identyfikację silnych stron i potencjałów obszaru oraz jego słabości i potrzeb mieszkańców. Istotne będzie również zebranie pomysłów i opinii w zakresie współpracy ponadlokalnej w tym propozycji przedsięwzięć niezbędnych do realizacji w kolejnych latach. Uzyskane w ten sposób informacje będą podstawą w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ze wspólnej diagnozy potrzeb oraz przedstawionych pomysłów i opinii wyniknie wizja rozwoju oraz założenia współpracy na kolejne lata. Zebranie opinii mieszkańców jest jednym z pierwszych elementów prac w ramach długotrwałego procesu opracowania Strategii i wymaga zaangażowania wszystkich interesariuszy, czyli władz samorządowych, mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Końcowy kształt Strategii Ponadlokalnej będzie również poddany konsultacjom społecznym.

Ankiety partycypacyjne znajdują się pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1MBW7113IJ7PYGzDieMXtGSLLbnwgQ0EEDfMmzxsHQmU/edit?usp=sharing.
Projekt jest dostępny na stronie Urzędu Miasta https://www.radzyn-podl.pl/8-komunikaty-ogloszenia/3123-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-projektu-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-gmin-i-powiatu-radzynskiego.html