sala konferencyjnaMiasto Radzyń Podlaski otrzymało dotację na termomodernizację części budynku Urzędu Miasta przy ul. Warszawskiej 32, w której znajduje się sala konferencyjna.

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona wymiana okien, budynek zostanie ocieplony, planowana jest również gruntowna przebudowa zarówno sali konferencyjnej jak i pomieszczeń towarzyszących.
Całkowita wartość Projektu wynosi 877 487,35 zł, a całkowite koszty kwalifikowane – 456 494,30 zł.
Projektu zostanie dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 388 020,15 zł (85% kosztów kwalifikowanych) oraz w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 45 649,43 zł (10% kosztów kwalifikowanych). Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Radzyń Podlaski. Obydwa samorządy pokryją pozostałe koszty przedsięwzięcia po 50%.
Zgodnie z umową projekt powinien zostać zrealizowany, tak pod względem rzeczowym, jak i finansowych do końca 2020 r.
Umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku konferencyjnego w Radzyniu Podlaskim” Miasto Radzyń Podlaski podpisało z Województwem Lubelskim 28 października 2019 r. Dofinansowanie nastąpi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, w formie współfinansowania UE oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.
W najbliższym czasie będzie ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedsięwzięcia (całego zakresu robót) objętego Projektem.