wojewoda drogiDo 25 listopada przewiduje się wybór wykonawcy robót i podpisanie umowy na wykonanie inwestycji budowy tzw. ulicy Przemysłowej. 25 października w Urzędzie Miasta nastąpiło otwarcie złożonych ofert na budowę ulicy tzw. Przemysłowej.

Do dnia 25 października oferty złożyły trzy firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" Sp. z o.o. z Siedlec (3 516 019,73 zł), STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa (2 977 295,79 zł) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. z Lubartowa (3 052 555,75 zł). Miasto jest na etapie kompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym i rozstrzygnięcia przetargu.
Na inwestycję z budżetu miejskiego przeznaczono 3 078 272,56 zł, z czego ok. 55% (1,693 mln zł) będzie pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Przewidywana data zakończenia inwestycji - sierpień 2020 r.
Budowa drogi gminnej i skrzyżowania z drogą krajową nr 19 oraz drogą gminną nr 101969L w Radzyniu Podlaskim obejmie budowę drogi gminnej oraz przebudowę drogi krajowej nr 19 tak, by umożliwić włączenie budowanej drogi w drogę krajową przez budowę skrzyżowania. Przebudowa drogi krajowej spowoduje także konieczność przebudowy istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 101969L.
W zakres robót wchodzi wykonanie robót ziemnych, budowa oświetlenia drogowego wykonanie wyspy kanalizującej ruch, konstrukcji nawierzchni jezdni, warstw bitumicznych, ścieków podchodnikowych, podbudowwy i nawierzchni chodników, progu zwalniającego, zjazdu z drogi, roboty wykończeniowe, ustawienie oznakowania pionowego i poziomego. Długość drogi to 500 m, a szerokość - 7 m. Jezdnia będzie miała nawierzchnię z betonu asfaltowego. Droga będzie odwodniona przez ścieki podchodnikowe. W zakres prac będą wchodzić również: roboty rozbiórkowe, wycinka 25 drzew z wykarczowaniem pni, odtworzenie rowów przydrożnych.
Droga poprawi dostępność do istniejącego ośrodka gospodarczego – kompleksu funkcjonujących już przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w tym w szczególności Fabryki Narzędzi Chirurgicznych Aesculap Chifa Spółka z o.o. Aktualnie na terenie ośrodka gospodarczego, na którym jest lokalizowana droga, prowadzą działalność 22 podmioty gospodarcze, funkcjonuje tam m.in. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. W Radzyniu. Ponadto droga skomunikuje nowe tereny inwestycyjne (o powierzchni 36,16 ha) przeznaczone pod przemysł i usługi.