mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu realizuje projekt pod nazwą „Oddzielenie pracy socjalnej od pracy administracyjnej”.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości obsługi osób zgłaszających się do ośrodka pomocy społecznej poprzez zmianę organizacji pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim,  ukierunkowaną na oddzielenie pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej.

Wartość projektu to 404 441,50 zł – w całości sfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: II. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie: 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r.

Zadanie wpisuje się w realizację celu POWER: Wzmocnienie instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wyodrębnieniu w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim czterech stanowisk/zespołów:
- stanowiska/zespołu ds. pierwszego kontaktu,
- zespołu ds. świadczeń przyznawanych decyzją,
- zespołu ds. usług
- zespołu ds. pracy socjalnej.

Wdrożenie tego modelu ma na celu reorganizację pracy ośrodka pomocy społecznej, służącą optymalnemu wykorzystaniu kompetencji pracowników socjalnych zatrudnionych w tej jednostce. Usprawnienie to pozwoli na większą profesjonalizację świadczonego przez Ośrodek wsparcia, również dzięki wzmocnieniu potencjału i kompetencji pracowników stanowiących grupę docelową projektu.

Projekt składa się z trzech zadań merytorycznych:
1. przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim do wdrożenia usprawnień organizacyjnych,
2. stworzenie warunków dla prawidłowej pracy zespołów powstałych w wyniku wdrożonej zmiany poprzez przygotowanie pakietu narzędzi niezbędnych oraz monitoring wdrażanych usprawnień,
3. rozwój, wsparcie potencjału i wzrost poziomu bezpieczeństwa pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim oraz poprawa jakości obsługi klienta.

Nowy system organizacyjny, który w ramach projektu zostanie wdrożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podl., jest zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej. Ponadto wykorzystane zostaną rozwiązania modelowe oddzielenia procedury administracyjnej przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej w oparciu o “Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz „Modele realizacji usług o określonym standardzie w gminie”.

Beneficjentem projektu jest Miasto Radzyń Podlaski, realizatorem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a instytucją pośredniczącą Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.