sesja szczechO  działalności MOPS w 2018 roku poinformował na VI sesji Rady Miasta kierownik ośrodka Andrzej Szczęch.

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na koniec 2018 r. (łącznie ze środkami budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych) wyniosły 19,65 mln zł (w 2017r. 19,37 mln zł), co stanowi w przybliżeniu 1/3 budżetu Miasta. Ze świadczeń pomocy społecznej korzystały 547 osoby w tym: 349 rodzin (939 osoby, co stanowi ok. 6% liczby mieszkańców miasta).

Z 349 rodzin korzystających z pomocy społecznej 226 to rodziny, w których wychowują się dzieci oraz 44 rodziny niepełne. Pozostałe to rodziny emerytów. 82 rodziny korzystały ze wsparcia z powodu ubóstwa tzn. osiągania dochodów poniżej 528 zł na osobę. Od 1 października 2018 r. zostały podwyższone kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń, co bez wątpienia spowodowało wzrost liczby osób korzystających oraz konieczność podniesienia wydatków na pomoc społeczną. Obecnie   kryteria dochodowe to 701 zł - osoba samotna i 528 zł- osoba w rodzinie.

- Najczęstszymi powodami przyznawania świadczeń są: bezrobocie, ubóstwo i niepełnosprawność – tłumaczy kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch. - Wielu podopiecznych jest zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne wyłącznie w celu posiadania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i korzystania z pomocy społecznej. Wiele osób jest zatrudnianych w szarej strefie, a deklarowane w formie oświadczenia dochody odbiegają często od faktycznie osiąganych. Istnieje również zjawisko zaniżania dochodów podopiecznych przez pracodawców zatrudniających oficjalnie za minimalne wynagrodzenie za pracę i wypłacających faktycznie wyższe wynagrodzenia w celu uniknięcia wysokich kosztów zatrudnienia. Obecnie obserwuje się (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) znaczny wzrost osób przeżywających problemy społeczne związane z brakiem odpowiednich dochodów (brak ofert pracy, zbyt małe wynagrodzenia zniechęcające do podejmowania pracy m.in. ze względu na konieczność ponoszenia wysokich kosztów opieki nad dziećmi, zadłużenie z tytułu kosztów mieszkaniowych, energii elektrycznej itp.). Powoduje to zwiększenie niezadowolenia i frustracji podopiecznych i pojawianie się jeszcze większych problemów jak np. alkoholizm, przemoc domowa, rozpad rodziny, choroby i niepełnosprawność spowodowane często brakiem odpowiedniego leczenia czy terapii, bezdomność.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej
1. Zasiłki stałe (finansowane z budżetu państwa) – świadczenia przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe – zasiłki wypłacono 41 osobom w łącznej kwocie 176,7 tys. zł. Wymagane zaświadczenie o niepełnosprawności z PCPR.
2. Zasiłki okresowe (dotowane z budżetu państwa) – przysługują w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby w wysokości 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny – wypłacono 96 osobom w łącznej kwocie 186,4 zł (liczba osób w rodzinach 242 ).
3. Zasiłki celowe (w formie gotówkowej lub w naturze) – wypłacono 194 osobom (liczba osób w rodzinach 421) w łącznej kwocie 54,85 zł. Świadczenia w/w w 95% wypłacane są w formie bezgotówkowej: zakup żywności (bony towarowe), opału wraz z dowozem, leków, odzieży, obuwia, zapłata za energię elektryczną, zakup przyborów szkolnych czy pokrycie kosztów leczenia, a także w formie przelania środków finansowych w celu pokrycia zadłużenia podopiecznego np. zaległości w czynszu.   W roku 2018 pracownicy socjalni MOPS przeprowadzili 1087 wywiadów środowiskowych i wydali 1377 decyzji przyznających świadczenia.
Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej to m.in.:
- Rządowy programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Całkowity koszt realizacji Programu wyniósł 262 tys. zł, z czego 178,8 tys. (80%) zł stanowiły środki budżetu państwa a 83,3 tys. zł to 44,7 tys. zł - 20% i 38,6 tys. zł - środki własne).Programem objętych zostało 525 ( z tego 272 dzieci w stołówkach szkolnych) oraz w barze na terenie miasta (49 osób dorosłych), pozostałe osoby skorzystały z bonów żywnościowych. Z programu sfinansowanych zostało 51 616 posiłków.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania były świadczone dla 28 osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, chorych, wymagających pomocy innych osób (zadania realizuje 4 opiekunki)  
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi - usługi były świadczone dla 5 osób (zadanie realizuje 1 pielęgniarka z odpowiednimi uprawnieniami)
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – usługi były świadczone dla 27 dzieci przez wskazanych terapeutów,
- zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych – w schronisku zamieszkiwało 12 osób przez cały rok; w okresie zimowym Schronisko jest w stanie przyjąć nawet 21 osób. Wydatki związane z utrzymaniem schroniska wyniosły 9 836,43 zł ,w roku 2017 13 561,18 zł. Schronisko zostało wyremontowane. Wykonano ocieplenie dachu oraz ścian. Przystosowano do zamieszkania dwa dodatkowe pomieszczenia. Schronisko jest kontrolowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dwa razy w roku.
- kierowanie i ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej – dla 23 osób (w ciągu całego 2018 r.) Koszty pobytu osób w wysokości 480 tys. zł (w roku 2017  441 tys. zł). Jest to bardzo znaczący koszt w budżecie MOPS i wzrasta z roku na rok. Przeciętny koszt pobytu w DPS w roku 2018 to kwota ok 3500 zł. W roku 2019 przewidywany koszt już będzie  wynosił ok 3700 zł.    
- świetlice środowiskowe – funkcjonują przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2, oraz Filii SP Nr 2 przy ul. Chmielowskiego i czynne są w dni powszednie przez 3 godziny dziennie. Uczęszczało 60-70 dzieci. Koszt działalności świetlic wyniósł 30,3 tys. zł. W okresie wakacji i ferii zimowych świetlice są nieczynne.
- praca z rodziną dysfunkcyjną (zagrożoną odebraniem dziecka bądź z rodziną z której odebrane zostały dzieci przez asystenta rodziny we współpracy z Kuratorami sądowymi i pracownikami socjalnymi. Asystent zajmuje się 9 rodzinami.

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów
Wypłacono łącznie z tytułu świadczenia z funduszu alimentacyjnego 728 59,00 zł dla 80 rodzin, w roku 2017 733 255,00 zł dla 88 rodzin. Liczba uprawnionych do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 137 osób. Liczba dłużników alimentacyjnych na terenie miasta: 105 (2017 103). Dłużnicy alimentacyjni zwrócili do końca grudnia 2018 r. 395 671,73 zł w roku 2017 ,136 742,85 zł.

W roku 2018 Dział Świadczeń Rodzinnych  MOPS w Radzyniu Podlaskim wydał 3207 decyzji administracyjnych, w roku 2017, 2550 decyzji (1663 decyzji dot. zasiłków rodzinnych, 1349 decyzji dot. świadczenia wychowawczego 500+, 195 decyzji dot. Funduszu alimentacyjnego)
W roku 2018 od decyzji wydanych  przez Dział świadczeń rodzinnych odwołało się 5 osób, w czterech przypadkach SKO Biała Podlaska utrzymało zaskarżone decyzje w mocy, w jednym przypadku do 31.12 2018r. SKO nie rozpatrzyło decyzji.

Dodatki mieszkaniowe
Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych określa ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Koszty obsługi tego zadania obciążają Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki wyniosły 356,27 zł. Wartość wypłaconych dodatków w stosunku do roku, wpłynęło 478 wniosków, wydano 443 decyzje przyznające dodatek, 36 decyzje załatwiono odmownie (wnioski nie spełniały kryteriów:  za wysokie dochody lub za duża pow. lokalu). Odwołania do SKO nie było. MOPS przyjmuje wnioski dotyczące przyznania  dodatku energetycznego i po weryfikacji wydaje decyzje tam, gdzie przyznano dodatek mieszkaniowy. W roku 2018 wpłynęło 328 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Wydano 312 decyzji przyznających i 16 decyzji odmownych. (kwota dodatków 20, 7 tys. zł dotacji z budżetu państwa).
W/w zadania nie wchodzą do katalogu zadań pomocy społecznej.
Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa nałożyła na samorządy gminne nowy obowiązek ponoszenia kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w pieczy zastępczej. W roku 2018 MOPS wydatkował na ten cel 185 620,13 zł w roku 2017 kwota 150 706,67 zł. W pieczy zastępczej przebywa 24 dzieci.

Świadczenia rodzinne
Świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie (1000zł - 380 548 zł oraz świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny (184,42 zł) , świadczenie pielęgnacyjne (1477 zł) i specjalny zasiłek opiekuńczy 520 zł – wypłacono w wysokości 5 184 569,34 zł w roku 2017, 5 008 623,08 zł , w tym jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 125 dzieci w kwocie 125 000 zł.
Świadczenie 500+  - MOPS wypłaca to świadczenie od 1 kwietnia 2016 r. Do dnia 31 grudnia 2018r. wypłacono 9 840 351,42 zł w roku 2017, MOPS z tego tytułu wypłacił 10 342 852,80 zł.

Realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program jest realizowany poprzez funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego w dniu 2 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Miasta, złożonego   z przedstawicieli instytucji działających w tym zakresie (MOPS, policja, kuratorzy sądowi, MKRPA, pedagodzy szkolni). Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia MOPS w Radzyniu Podlaskim .Natomiast członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. W roku  2018 wpłynęły 44 Niebieskie Karty, 41 kart wpłynęło  z policji,3 karty od pracowników socjalnych Utworzono 44 grupy robocze na podstawie sporządzonych wcześniej Niebieskich Kart. Grupy robocze prowadzą działania w zakresie pomocy rodzinom doświadczającym przemocy domowej zarówno wobec osób doświadczających jak  i sprawców przemocy. W ramach obowiązków służbowych pracownicy socjalni podejmują działania interwencyjne w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i przekazują informacje o podejmowanych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Do Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim złożono 5 zawiadomień o stosowaniu przemocy w rodzinie. Zespól Interdyscyplinarny liczył w roku  2018  25 osób. Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2015-2020. W roku 2018 przeprowadzono dwa szkolenia Zespołu. Szkolenie prowadził Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach który jest członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie i przeprowadza szkolenia w wielu ośrodkach w całym kraju.