Ogłoszenie WFOŚiGW w Lublinie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej Ogłoszenie WFOŚiGW w Lublinie o naborze wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej - II edycja konkursu 2015 r.
I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ul. Spokojna 7 ogłasza drugą edycję konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania w 2015 roku.
II. W konkursie mogą uczestniczyć w szczególności:
- samorządy wszystkich szczebli,
- szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (za pośrednictwem organów prowadzących),
- państwowe instytucje i urzędy działające statutowo na rzecz ochrony środowiska,
- organizacje społeczne, stowarzyszenia i fundacje, których celem statutowym jest ochrona środowiska,
- jednostki i zakłady budżetowe (państwowe i samorządowe) oraz jednostki naukowo - badawcze, jeżeli prowadzą działalność w zakresie ochrony środowiska,
- osoby prawne, których jednym z zadań statutowych jest m.in. działalność oświatowo - wychowawcza (dotyczy szkół i placówek niepublicznych), a w przypadku pozostałych osób prawnych, jeżeli jednym z zadań statutowych jest działalność na rzecz ochrony środowiska.

III. Planowane do dofinansowania przedsięwzięcia mogą dotyczyć:

- dodatkowej /pozaprogramowej/ edukacji ekologicznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich oraz wyższych,
- edukacji nieformalnej prowadzonej w formie wykładów, prelekcji, przedsięwzięć artystycznych i konkursów,
- wydawaniu publikacji o tematyce ekologicznej,
- innych formach propagowania informacji i wiedzy o stanie środowiska i możliwościach jego poprawy.
Każdy z podmiotów ubiegających się o dofinansowanie może złożyć tylko jeden wniosek, w którym ujmie zadania o różnorodnym charakterze.

IV. Podstawą do rozpatrzenia zadań jest złożenie wniosku - do dnia 30.04.2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Lublinie, tel. (81) 53-217-64  lub biurach terenowych  w:

- Białej Podlaskiej, ul. Al. 1000-lecia 28a/12,   tel. (83)  342-03-97, 342-11-73
- Chełmie, Pl. Niepodległości 1,  tel. (82)  562-75-75
- Zamościu, ul. Promienna 4,  tel. (84)  62-718-07, 639-30-94
ewentualnie przesłanie go na ww. adresy.

V. Regulamin konkursu, zatwierdzony uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Nr 570/2012 z dnia 29.08.2012 r. oraz formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl w zakładce Obsługa beneficjentów. Można je otrzymać również w sekretariacie Funduszu i biurach terenowych w godz. 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku).

VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2015 r.