sp2

Miasto Radzyń Podlaski w okresie od 01-07-2017 r. do 30-06-2019r. realizować będzie projekt „Akademia Kompetencji Kluczowych II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne (umowa nr: RPLU.12.02.00-06-0077/16-00) łącznie z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw.

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez polepszenie bazy edukacyjnej i wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia przydatne w zajęciach a także poprzez podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli/-ek.

Projekt skierowany jest do uczennic i uczniów klas II - VI Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaski oraz nauczycielek i nauczycieli zatrudnionych w szkole.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia dla uczniów/-ennic klas II – VI przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych z przyrody, matematyki, informatyki oraz podnoszone kompetencje bądź kwalifikacje nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Nastąpi również zakup wyposażenia pracowni dla przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz zakup sprzętu/urządzeń w ramach infrastruktury sieciowo – usługowej i wyposażenia pracowni informatycznej.

Planowane efekty to:

1) podniesienie jakości kształcenia ogólnego, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) stworzenie w szkole warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych,

2) podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli/-ek wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu przy prowadzeniu zajęć edukacyjnych,

3) doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne przydatne zarówno w zajęciach lekcyjnych jak i poza lekcyjnych, który podniesie atrakcyjność, efektywność i jakość kształcenia.

Wartość projektu: 1 030 504,08 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 976 847, 68 zł

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Załącznik - Regulamin uczestnictwa w programie

akk01

akk02