DSC 0011Konferencja podsumowująca przygotowanie Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski na lata 2016-2023 odbyła się 17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. - Przygotowujemy kilkanaście programów rewitalizacyjnych, zapewniam, że te państwa projekty podstawowe są naprawdę dobrze przemyślane i ważne – powiedział Piotr Janczarek - prezes Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych, która przygotowywała program.

Po prezentacji przygotowanego programu, zostanie on przedstawiony na sesji Rady Miasta. Przyjęcie projektu przez radnych jest warunkiem kolejnego etapu – zarejestrowania w Urzędzie Marszałkowskim. W spotkaniu wzięli także udział: przedstawiciele Miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych, mieszkańcy miasta zainteresowani problematyką. W konferencji uczestniczyli członkowie Komisji Rozwoju Miasta, której przewodniczy Waldemar Panasiuk.

- Dokument ma charakter strategiczny z elementami planistycznymi. W najbliższych latach będzie miał dość duże znaczenia dla realizacji wielu ważnych przedsięwzięć infrastrukturalnych i gospodarczych, a przede wszystkim społecznych na terenie miasta. Będzie drogowskazem, planem do realizacji w sumie kilkudziesięciu projektów rewitalizacyjnych – mówił prezes Piotr Janczarek. Mówca podkreślił, że w czasie opracowania jego firma miała "duże i profesjonalne wsparcie ze strony Urzędu Miasta, firm, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych".

Program przygotowywany był od początku grudnia 2016 r. W tym czasie odbyło się w Radzyniu 5 spotkań o charakterze informacyjnym i konsultacyjnym. Do udziału w nich byli zapraszani wszyscy mieszkańcy Radzynia. Dokonano szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całego miasta. Ustalony został obszar, na którym koncentrują się negatywne zjawiska w pierwszej kolejności społeczne, następnie gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Na tej podstawie wyznaczony został obszar rewitalizacji. Uczestnikom spotkania zaprezentowano mapę z obszarem Radzynia Podlaskiego, który został objęty Programem Rewitalizacji. Obszar zajmuje powierzchnię 316,52 ha, co stanowi 16,3% powierzchni miasta. Obejmuje 38 ulic położonych na przestrzeni od Koszar do ulicy Budowlanych, z obszarem zespołu pałacowo-parkowego. Na tym terenie mieszkają 4 723 osoby, co stanowi 29,85% mieszkańców.

Po przedstawieniu metodologii tworzenia programu, Piotr Janczarek zaprezentował objęte nimi projekt rewitalizacyjne.

W pierwszej grupie znalazły się duże projekty infrastrukturalne, zaproponowane przez Urząd Miasta. Są to:

1. Rewaloryzacja budynku Oranżerii z zagospodarowaniem terenu w jej otoczeniu, czyli zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim.

2. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim.

3. Rewitalizacja placu publicznego Rynek w Radzyniu Podlaskim.

4. Rewitalizacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym.

5. Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ul. Budowlanych nr 2a w Radzyniu Podlaskim.

6. Mieszkania dla bezdomnych i noclegownia „Przytulisko" – przebudowa budynku przy ul. Budowlanych 8 b w Radzyniu Podlaskim.

7. Rewitalizacja placu publicznego – pl. I. Potockiego w Radzyniu Podlaskim.

8. Ścieżka rowerowa od ul. Międzyrzeckiej do ul. Budowlanych w Radzyniu Podlaskim.

9. Budowa skateparku w Radzyniu Podlaskim.

W kolejnej grupie tzw. projektów miękkich, zaspokajających bezpośrednio potrzeby społeczne, znalazły się projekty złożone przez organizacje pozarządowe

10. Centrum Organizacji Pozarządowych (zgłoszone przez Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury "Stuk-Puk")

11. Akcja? Aktywizacja! - zgłoszony przez FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARKI i INNOWACJI im. Eugeniusza Kwiatkowskiego)

12. Dom Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych (Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Ósmy Kolor Tęczy").

13. "Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

W obiektach zrewitalizowanych ROK oraz organizacji współpracujące złożyły następujące projekty:

14. Plener Malarski "Zmalujmy Radzyń"

15. Analogowo-Cyfrowe Archiwum Fotograficzne Miasta Radzyń Podlaski.

16. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską "Oranżeria".

MOPS i OHP złożyły kolejne projekty, które znalazły się w programie rewitalizacji:

17. "Rodzina Jest Najważniejsza" (MOPS)

18. "Spójrz to ja" (MOPS)

19. „Aktywizacja, Integracja w OHP” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

20. „Nowa praca-cyfrowa praca” (Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy)

Oprócz podstawowych - na liście znalazły się projekty zgłoszone przez Powiat Radzyński i wspólnoty mieszkaniowe

1. Remont budynku po byłej szkole Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim oraz zagospodarowanie terenu (Powiat Radzyński)

2. Remont budynku po byłym sklepie wraz z wyburzeniem budynków gospodarczych i zagospodarowaniem terenu nieruchomości (Powiat Radzyński)

3. Remont budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz drogi powiatowej ul. Gwardii (Powiat Radzyński)

4. Remont oraz wyburzenie istniejących budynków po warsztatach szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim. Zagospodarowanie terenu (Powiat Radzyński)

5. Termomodernizacja budynku, wymiana okien i remont dachu siedziby Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Zagospodarowanie i urządzenie terenu nieruchomości (Powiat Radzyński)

6. Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego (Wspólnota Mieszkaniowa)

7. Remont budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (Powiat Radzyński)

8. Likwidacja lokalnej kotłowni SM DOM (Spółdzielnia Mieszkaniowa "DOM")

Wszystkie projekty spełniają odgórne wytyczne: mają wymiar społeczny, gospodarczy, przestrzenny, techniczny. Te największe kumulują po kilka wymiarów w jednym projekcie – referował Piotr Janczarek: - Renowacja radzyńskich zabytków to nie sztuka dla sztuki i poprawa estetyki miasta, ale także środek do podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta, otwarcia go dla turystów, przyciągnięcia inwestorów, a więc w sposób pośredni i bezpośredni dotykają kwestii społecznych, służą zaktywizowania sfery społecznej.

Głównym źródłem finansowania jest działanie 13.3. RPO. Na działanie dla miast województwa lubelskiego zostało przeznaczonych prawie 60 mln euro. - Nie jest to tak dużo. Na realizację tylko radzyńskich projektów przydałoby się kilkadziesiąt milionów złotych. A inne miasta przygotowują projekty równie duże jak przygotował je Radzyń. Konkurencja będzie silna. Może przejdzie 1/4 do 1/3 przygotowanych projektów.

A jest o co walczyć, bo dofinansowanie będzie sięgało ponad 80%. Miasto na swoje projekty może pozyskać ok. 9 mln zł.

Formalnym warunkiem do tego, y składać wnioski o dofinansowanie, jest stworzenie "Miejskiego Programu Rewitalizacji".