herbW roku 2016 dotacja Miasta do dziecka uczęszczającego do przedszkola niepublicznego wynosiła miesięcznie 490,61zł, a od marca 2017 r. wynosi 501,89 zł. Z tych danych wynika, że nastąpił wzrost o 11,28 zł. Tymczasem do Urzędu Miasta docierają sygnały od rodziców dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „Kacperek”, że znaczne podwyżki opłat w tej placówce (o 50 zł – ze 100 do 150 zł miesięcznie) uzasadniane są przez właściciela głównie tym, iż „Burmistrz odciął środki”. Takie stwierdzenie jest zatem ewidentną nieprawdą.

Burmistrz nie ma możliwości „odcinania środków”, gdyż sprawę tę reguluje prawo oświatowe. - Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 90 ust. 2b Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Taka kwota jest przekazywana w dwunastu miesięcznych ratach. W sumie w 2016 roku "Kacperek" otrzymał 896 450,30 zł dotacji.

Warto podkreślić, że wysokość dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego uzależniona jest od kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym. Składa się na to wiele elementów.

Aby obliczyć podstawową kwotę dotacji (czyli koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu miejskim) należy ustalić definicję wydatków bieżących. W tym wypadku do wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego oprócz aktualnych planów budżetowych przedszkola wlicza się również: koszty utrzymania urzędu (1%), wydatki wynagrodzeń księgowych oświatowych w przeliczeniu na 1 ucznia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz koszt komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Należy pamiętać, że zmiana w trakcie roku wydatków bieżących przedszkola skutkuje zmianą wielkości udzielonej przez miasto dotacji dla niepublicznego przedszkola. Dotacja ma wymiar roczny, w związku z czym zmiana wysokości wydatków bieżących wpływać będzie na wielkość całej kwoty dotacji, w przeliczeniu za cały rok, bowiem ustalony stan wydatków na koniec roku odnosi się do całego roku. Należy więc uwzględniać wydatki danego roku, po wszystkich zmianach dokonanych w ciągu roku wg stanu na dzień 31 grudni danego roku, za który obliczana jest dotacja.

Dotacja miesięczna dla ucznia pełnosprawnego

Rok 2016 Rok 2017 (od marca)
 490,61 zł  501,89 zł

Subwencja dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Rodzaj niepełnosprawności Rok 2016 Rok 2017
 dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  4195,13 zł  4137,43 zł

dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

1589,73 zł 1567,87 zł

 Dotacja dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Rok 2016 Rok 2017
 365,84 zł  370,94 zł