herbPodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni zadecydowali o zmianach w uchwale budżetowej na 2017 rok, które umożliwią realizację wielu ważnych dla mieszkańców Radzynia inwestycji. Można ich naliczyć aż 12! - Po dwóch latach ciężkiej pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta, mamy obecnie dobrą sytuację finansową. Ostatnie dwa lata to nie tylko wysiłki nad zrównoważeniem budżetu, ale także czas na przygotowanie projektów, uzyskanie zezwoleń na budowę. Możemy ruszać z nowymi inwestycjami.

Do budżetu wprowadzono 4 zadania inwestycyjne związane z radzyńskimi ulicami. Jednym z ich jest przebudowa drogi powiatowej - ul. Sitkowskiego (w kwocie 700 000 zł) , co jest od dawna oczekiwane przez użytkowników.

Ponadto wprowadzono inwestycję polegającą na budowie ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wisznickiej (270 000 zł), przebudowana zostanie ulica gminna - Bulwary (na to przeznaczono kwotę 60 000 zł). Kolejna planowana inwestycja to budowa ciągu pieszo-jezdnego: ul. Jagiellończyka - ul. Wyszyńskiego, na co przeznaczono 75 000 zł.

Zaplanowano też wydatek w kwocie 45 000 zł na utwardzenie placu pod targowiskiem miejskim.

Przewidziano kwotę 68 000 zł na termomodernizację lokali socjalnych na ul. Brzostówieckiej 2, niezbędną do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem godziwych warunków mieszkaniowych osób je zamieszkujących. O powyższą kwotę pomniejszona została planowana dotacja celowa dla zakładu budżetowego ZGL, który jest administratorem wymienionej nieruchomości.

W trzech budynkach Przedszkola Miejskiego (na ul. Armii Krajowej, Reja i Chmielowskiego) będą przeprowadzone prace modernizacyjne i adaptacyjne; na te zadania zwiększono zaplanowane wydatki o 126 000 zł. O kwotę 100 000 zł zwiększono środki na budowę skweru 1050 -lecia Chrztu Polski.

W związku z możliwością otrzymania większego dofinansowania na prace konserwatorskie na terenie Pałacu Potockich zwiększono wydatek na ten cel o kwotę 60 000 zł .

W związku z zatrudnieniem dwóch pracowników w wydziale inwestycji, a także przejęcia księgowości ROK i MBP oraz MOSIR i DŚDS pojawiła się konieczność zakupu nowego sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania. Planowany wydatek na ten cel to 5 000,00 zł.

Dla zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta odpowiednich warunków pracy zaplanowano zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych od strony południowej budynku UM. Na to zadanie zaplanowano zaplanowano kwotę 15 000 zł. Modernizacja budynku Urzędu obejmie m.in. wymianę starych, drewnianych okien oraz inne prace budowlane, które wpłyną na poprawę warunków pracy (44 000 zł).

Wzrost wydatków inwestycyjnych i tym samym powstanie wyższego deficytu planuje się pokryć kredytem w wysokości 1 500 000 zł. - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1,5 mln złotych będzie konieczne tylko wtedy, jeśli miasto ewentualnie nie zrealizuje dochodów w wysokości zaplanowanej w budżecie Miasta, ale jest to mało prawdopodobne – dodaje burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek . -Tak więc kredyt ten jest swoistym "wentylem bezpieczeństwa". Dla przykładu w roku ubiegłym zaplanowany był kredyt w wys. 1 mln złotych a nie tylko nie zaciągnęliśmy żadnego, lecz zamknęliśmy rok z nadwyżką budżetową w wysokości ok. 2,8 mln złotych! Warto też dodać, że planowane kredyty są wyłącznie na cele inwestycyjne a nie - jak to było w poprzednich latach - częściowo też na wydatki bieżące – wyjaśnia włodarz miasta.

Podkreśla też, że istnieje różnica w planowaniu a rzeczywistej realizacji budżetu. - Jak bowiem inaczej wprowadzić do budżetu udzielenie pomocy Powiatowi Radzyńskiemu w momencie, gdy dochody budżetu są zrealizowane w mniej niż 1/4? Miasto bowiem - za zgodą wszystkich radnych - udzielić ma pomocy powiatowi poprzez remont powiatowej drogi: ul. Sitkowskiego - ale na zaplanowanie kredytu na pokrycie tych wydatków już niektórzy radni opozycyjni zgody dać nie chcą (wstrzymują się od głosu) – mówi burmistrz Jerzy Rębek.

Podczas sesji włodarz miasta wyjaśniał, że ostatnie dwa lata były czasem stabilizowania finansów w mieście. - Dzięki działaniom, jakie podejmowaliśmy w Urzędzie Miasta, ciężkiej pracy osób zatrudnionych w UM odzyskaliśmy  w pełni płynność finansową. Poza tym w tym czasie przygotowane zostały projektów, uzyskaliśmy pozwolenia na budowę. Możemy ruszać z inwestycjami!