DSC 003Radzyń w ramach Miejskiego Projektu Rewitalizacji może pozyskać ok. 9 mln zł. Od Państwa udziału, głosów, pomysłów zależeć będzie to, co się zmieni na dobre w naszym mieście. Sprawa jest naprawdę ważna. Zapraszamy na spotkania konsultacyjne 24 i 28 lutego! Jeśli twój dom, twój biznes, zakład pracy, ulubione miejsce odpoczynku znajduje się na terenie rewitalizacji – przyjdź koniecznie. Jeśli masz ciekawy pomysł – niech Cię nie zabraknie na spotkaniu!

24.02.2017 godz. 14:00 – Konsultacje dedykowane organizacjom pozarządowym

24.02.2017 godz. 16:00 – Konsultacje dedykowane dla przedsiębiorców

28.02.2017 godz. 11:00 – Otwarte konsultacje społeczne dla wszystkich zainteresowanych opracowywanym Miejskim Programem Rewitalizacji

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach przygotowań do opracowania Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski odbyło się 21 lutego w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski. Poprowadził je ekspert w dziedzinie ekonomii społecznej Arkadiusz Pisarski - wiceprezes Lubelskiej Fundacji Inicjatyw Ekologicznych w Kraśniku, który bierze udział w opracowywaniu dokument rewitalizacji.

Od inauguracji programu, która miała miejsce 5 grudnia, minęły 3 miesiące. W tym czasie dokonano szczegółowej diagnozy, obejmującej teren całego miasta. Ustalony został obszar, na którym koncentrują się negatywne zjawiska w pierwszej kolejności społeczne, następnie gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalno, techniczne. Na tej podstawie wyznaczony został obszar rewitalizacji. Uczestnikom spotkania zaprezentowano mapę z proponowanym obszarem Radzynia Podlaskiego, dla którego opracowany zostanie Program Rewitalizacji. Obszar zajmuje powierzchnię 316,52 ha, co stanowi 16,3% powierzchni miasta. Obejmuje 38 ulic położonych na przestrzeni od Koszar do ulicy Budowlanych, z obszarem zespołu pałacowo-parkowego. Na tym terenie mieszkają 4 723 osoby, co stanowi 29,85% mieszkańców.

Arkadiusz Pisarski dodał, że projekty powinny być zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, ale istnieje możliwość, by powstały poza tym obszarem, jeśli będą realizować cele rewitalizacji (np. polepszenie życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa, stanu środowiska, rozwój ruchu turystycznego, rozwój gospodarczo-ekonomiczny, powstanie nowych miejsc pracy itd...)

Na spotkaniu prelegent przedstawił metodologię, na postawie której zdiagnozowane zostały sytuacje kryzysowe występujące na terenie miasta w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym i infrastrukturalnym. Przedstawiono również wyniki dokonanej analizy oraz wypływające z niej wnioski.

Uczestnikom spotkania konsultacyjnego wskazano kluczowe warunki umożliwiające zakwalifikowanie poszczególnych części Miasta do tak zwanego obszaru objętego rewitalizacją.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał oprócz mapy Radzynia z zaznaczonym terenem zaproponowanym do rewitalizacji, wykazem ulic, także wzór fiszki projektowej, gdzie można zaprezentować własne pomysły na rewitalizację Radzynia w różnych obszarach.

Burmistrz Jerzy Rębek podkreślił, że w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski można przeprowadzić generalny remont Oranżerii – obiektu unikatowego w kali kraju, a obecnie zdegradowanego. - Nie jestem marzycielem, mówię o faktach - akcentował włodarz Radzynia. Podkreślił, że realizacja programu rewitalizacji to zadanie na 2-4 lata, pieniądze są zabezpieczone w Urzędzie Marszałkowskim. Udział w projekcie to okazja, by odnowić i ożywić nasze miasto. Zachęcił wszystkich mieszkańców do współtworzenia programu: - Pamiętajmy, że nieobecni nie mają racji.

Miejski Program Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze Miasta Radzyń Podlaski wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Więcej informacji na stronie: http://www.rewitalizacjaradzyn.lfie.pl/

obszar rewitalizacjaSzanowni Państwo
W związku z tworzeniem programu rewitalizacji miasta i koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych bardzo zależy nam na zgromadzeniu anonimowych ankiet od mieszkańców miasta. W załączeniu znajdują się ankiety i tzw. fiszka projektowa tzn. propozycja projektu, który Państwa zdaniem mógłby być zrealizowany w ramach rewitalizacji. Wydrukowane i wypełnione ankiety prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miasta.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2