mops radzynMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje o rozpoczęciu wstępnej rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który będzie realizowany przez Ośrodek w roku 2024. Wcześniejsze zgłoszenia adresatów programu pozwolą adekwatnie do potrzeb osób zamieszkałych na terenie Miasta Radzyń Podlaski zabezpieczyć na ten cel środki finansowe na rok 2024.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu (gminy/powiatu) nie może przekroczyć 3 mln zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:
1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Program skierowany jest do:
1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Zgodnie z zaleceniami określonymi w Programie, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby osób:
a. posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
b. posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c. z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowych informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielają pracownicy socjalni w siedzibie i w godzinach pracy Ośrodka bądź pod numerem tel. 083 413 17 54.
Po więcej informacji zapraszamy również na stronę internetową MOPS Radzyń Podlaski: http://mopsradzyn.naszops.pl

Termin i miejsce składania wniosków:
Osoby chętne do skorzystania z Programu powinny złożyć kartę zgłoszenia do Programu z załącznikami w terminie do 8 września 2023 r. w siedzibie MOPS przy ul. Warszawskiej 32, budynek Urzędu Miasta, II piętro i w godzinach pracy Ośrodka. W dniu 8 września 2023 r. zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do godz. 12:00. Zgłoszenia do Programu można również przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski.